Valberedning

Valberedningen har i uppgift att till årsstämman framlägga förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvode till styrelsen (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), arvode till revisorerna och förslag till nya instruktioner för utseende av valberedning och dess arbete.

Curando Nordic AB valberedning kommer som huvudregel tillämpa att de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan årsstämman bildar bolagets valberedning tillsammans med styrelsens ordförande.

sv_SE