Styrelse

Vid det konstituerande styrelsemötet som följer årsstämmans val av styrelseledamöter antar styrelsen varje år en arbetsordning som redogör för arbetsfördelningen mellan styrelsen, dess utskott samt den verkställande direktören. Den redogör även för vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens förpliktelser. Styrelsen ska sammanträda minst sex gånger per år utöver det konstituerande styrelsemötet. Styrelsens ordförande organiserar och driver styrelsens arbete. Förutom styrelseordförandens ansvarsområden finns ingen uttalad arbets- eller ansvarsfördelning mellan styrelsens ledamöter. Den verkställande direktören ingår i styrelsen, närvarar vid samtliga styrelsemöten och ansvarar tillsammans med styrelsens ordförande för att styrelsen erhåller relevant information inför varje möte.

 Från vänster: Semmy Rülf, Lars Lidgren, Fredrik Thafvelin, Petter Øygarden, Johan Assarsson, Morgan Eilenberg

Semmy Rülf – Styrelseordförande
Semmy Rülf har länge arbetat inom IT-industrin och medicinsk teknikindustri, bland annat som VD för Axis Communications och som ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. Har varit VD för ProstaLund, ordförande för Jolife och Dignitana, styrelseledamot i Vitrolife och Xvivoperfusion. Semmy Rülf arbetade under 10 år från London med uppdrag för bland annat Visit Sweden som regional direktör, ansvarig för England, USA, Kina och Syd Europa. Är styrelseledamot i Bibbinstruments, samt Senior Advisor åt Igelösa Life Science.

 • Civilekonom, Lund.
 • Tidigare VD Axis Communications och ProstaLund, regional direktör för Visit Sweden.
 • Styrelseordförande i Safeture, ledamot i i Bibbinstruments, Senior Advisor åt Igelösa Life Science.

Semmy Rülf kontrollerar 4 379 380 aktier i Curando Nordic AB privat och via bolag.

Lars Lidgren Styrelseledamot
Lars Lidgren är professor emeritus i ortopedi vid Lunds universitet. Lidgren har publicerat cirka 300 vetenskapliga artiklar och ligger bakom ett hundratal patent. Vidare är Lidgren entreprenör och har grundat och utvecklat flera internationella bolag. Lidgren är oberoende i förhållande till ledningen i Bolaget, dock inte oberoende avseende ägande i Bolaget.

 • Läkare. Professor.
 • Ortoped, tidigare klinikchef.
 • Grundare till bolagen Scandimed, Bonesupport, AM e-Consulting och GWS Production.
 • Styrelseledamot för listade bolaget Orthocell.

Lars Lidgren kontrollerar 12 843 562 antal aktier i Curando Nordic AB privat och via bolag.

Fredrik Thafvelin – Styrelseledamot
Fredrik Thafvelin bidrar med erfarenhet inom medicin, entreprenörskap och management. Efter 18 år som läkare på sjukhus och inom öppenvården har han varit ledare, först i offentlig vård och därefter i den privata vården. Thafvelin var VD och grundare av Axess Spesialistklinikker AS, som etablerade flera framgångsrika specialistvårdskoncept i Norge och Sverige. Därefter var Thafvelin utvecklingsdirektör för Capio i Norden och senare VD för Capio Nordic AB samt vice VD i Capios europeiska verksamheter. Thafvelin har sedan 2010 varit aktiv i styrelser inom vård och hälsa såsom Feelgood, Norlandia Care, Agito, Transmedica och Otiga  Group AS. Thafvelin är inte oberoende i förhållande till Bolaget eller ägande i Bolaget.

 • Läkare, ledarutbildning TMI, IMD Business School.
 • Tidigare VD Capio Nordic AB och vice VD Capio, VD Axess Norden och Feelgood Svenska AB.
 • Styrelseordförande Otiga Group AS, Clockwork AB och Söder & Co AB.
 • Tidigare Styrelseorförande i Transmedica A/S, Feelgood AB, Volvat AS och Capio St. Göran m.fl

Fredrik Thafvelin kontrollerar 15 661 027 antal aktier i Curando Nordic AB privat och via bolag.

Petter Øygarden – Oberoende styrelseledamot sedan september 2016
Petter Øygarden är arbetande styrelseledamot i Bratsberg Gruppen och VD för Bratsberg Gruppen AS. Øygarden har 20 års erfarenhet som serieentreprenör och har bland annat grundat Conceptor AS, Conceptor Bolig AS, Bratsberg Gruppen och ett antal tjänsteföretag inom sjukvård såsom privata sjukhus och specialistkliniker. Han har dessutom internationell erfarenhet från en VD-post i ett amerikanskt teknologiföretag. Øygarden är civilekonom och har en amerikansk MBA-examen. Øygarden är oberoende styrelseledamot i Curando Nordic AB.

 • Civilekonom och MBA från USA.
 • Styrelseordförande i bland andra Bratsberg Gruppen-koncernen och Progressio Brage Finans AS och VD i Bratsberg Gruppen AS.
 • 20 års erfarenhet av entreprenörskap inom flera företag.

Petter Øygarden kontrollerar 7 689 470 antal aktier i Curando Nordic AB privat och via bolag.

Johan Assarsson – Styrelseledamot
Johan Assarsson, var fram till 2020 VD för Inera, regionerna och landstingens IT-bolag. Assarsson har varit, regiondirektör i Västra Götaland och departementssekreterare. Han har även varit ordförande respektive styrelseledamot i bland annat Inera, Apoteket, Norlandia Care och Göteborgs Universitet.

Morgan Eilenberg – Styrelseledamot
Morgan Eilenberg styrelseledamot, har arbetat bland annat som Senior Director på Sobi, nordisk Strategic Manager på Biovitrum och Brand Manager på Eli Lilly. Tidigare Head of Operations, Norden, på Ashfield inom UDG Healthcare. Han är nu CEO i dotterbolaget Compass Interim Management AB samt Partner i Compass Human Resources Group som har verksamhet i Norden och UK.

 

2021-06-11

sv_SE