Risker och osäkerhetsfaktorer

Generellt sett kan ett antal riskfaktorer ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och bransch. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Det kan vara svårt att utvärdera Curandos försäljningspotential som SaaS leverantör och det föreligger osäkerhet huruvida intäkter kommer att genereras i tillräcklig omfattning. Marknadsetableringar kan försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. Curando kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital framöver. Det finns risk att Bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital. En förlust av en eller flera nyckelpersoner, medarbetare och konsulter samt uppsägning av viktiga samarbetsavtal kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. En omfattande satsning från en konkurrent kan komma att medföra risker i form av försämrade försäljningsmöjligheter. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av Bolagets verksamhet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

sv_SE