Regulatoriska pressmeddelanden

Curando Nordic AB överlåter sin nuvarande verksamhet till det helägda dotterbolaget Agilit Holding AB

2021-07-15

Curando meddelar att idag har överlåtelse av Curandos nuvarande verksamhet till det helägda dotterbolaget Agilit Holding AB genomförts. Dotterbolaget kommer att delas ut till befintliga aktieägare i Curando sedan erforderliga beslut registrerats.

Kallelse till extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2021-07-15

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 augusti 2021 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Vo2 Cap AB (publ) förstärker styrelsen med tre tunga rekryteringar

2021-07-12

Nike Carlstoft, Kristina Juhlin och Eva Strand har tackat ja till att väljas in i VO2s styrelse. Detta är ytterligare ett steg i bolagets ambitioner om en lönsam tillväxtresa för koncernen, via förvärv och förädling inom media och tech.

Curando Nordic AB (publ) släpper webbtidbokning med integrationsmotor

2021-06-22

Curando Nordic AB (publ) (”Curando”) släpper webbtidbokning med integrationsmotor som mikrotjänst och en del av plattformen Curando 2.0.

Vo2 Cap AB (publ) rekryterar toppchef inför tillväxtresa på börsen

2021-06-16

Styrelsens ordförande för Vo2 Cap AB (publ) (”Vo2”), Douglas Roos har rekryterat en av mediebranschens ledande toppchefer Bodil Ericsson Torp, som ny vd och koncernchef för Vo2. Uppdraget är att leda koncernen på en expansiv tillväxtresa via förvärv inom media och tech.

Förklarande information angående omvänt förvärv av Vo2 Cap AB (publ)

2021-06-15

Med anledning av Curando Nordic AB:s (publ) ("Curando") planerade omvända förvärv av Vo2 Cap AB (publ) (”Vo2”) mot en köpeskilling om 199 999 999,915 kronor vill Curando ytterligare tydliggöra vad detta kommer att innebära för Curandos aktieägare.

Curando Nordic AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Vo2 Cap AB (publ)

2021-06-11

Curando Nordic AB (publ) ("Curando") har ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga aktier i Vo2 Cap AB (publ) (”Vo2”) mot en köpeskilling om 199 999 999,915 kronor. Curandos nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Curando och därefter delas ut till Curandos aktieägare.

Kommuniké från Curando Nordic AB (publ) årsstämma den 28 maj 2021

2021-05-28

Idag, den 28 maj 2021, hölls årsstämma i Curando Nordic AB (publ) (“Curando”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Curando Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport första kvartalet 2021

2021-05-21

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2021. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Curando Nordic AB (publ) tidigarelägger delårsrapport

2021-05-20

Curando Nordic AB har beslutat att tidigarelägga sin delårsrapport avseende kvartal 1.

Kallelse till årsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2021-04-26

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 maj 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

Ny ordförande och nya ledamöter föreslås i Curando Nordic AB:s styrelse

2021-04-21

Semmy Rülf föreslås som ny ordförande i Curando Nordic AB (publ), ”Curando”, och Johan Assarsson samt Morgan Eilenberg som nya medlemmar i styrelsen.

Curando Nordic AB har genomfört förvärvet av FHVCare i Sverige AB

2021-04-07

Curando Nordic AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, och nedan kallat ”Curando”, har den 7 april 2021 genomfört förvärvet av samtliga aktier i mjukvaruföretaget FHVCare i Sverige AB, nedan kallat ”FHVCare”.

Curando Nordic AB:s årsredovisning offentliggjord

2021-03-30

Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig via bolagets hemsida www.curandonordic.se samt på bolagets kontor med adress Kung Oskars väg 11 C, 222 35 Lund.

Curando Nordic AB förvärvar FHVCare i Sverige AB

2021-03-29

Curando Nordic AB, ”Curando”, har tecknat avtal om att förvärva 100% av FHVCare i Sverige AB, ”FHVCare”. Förvärvspriset uppgår till 2,4 MKR, varav 200 TKR betalas kontant och 2,2 MKR med cirka 6,1 miljoner nyemitterade aktier i Curando.

Curando Nordic AB publicerar bokslutskommuniké för 2020

2021-02-26

Curando Nordic AB (”Curando” eller "Bolaget") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2020. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på Bolagets hemsida www.curandonordic.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Curando Nordic AB meddelar sista dag för handel i BTA

2021-01-12

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Curando offentliggör utfall i företrädesemission

2020-12-14

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Curando Nordic AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

2020-11-23

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Curando Nordic AB

2020-11-17

Idag, den 17 november 2020, hölls extra bolagsstämma i Curando Nordic AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Kallelse till extra bolagsstämma i Curando Nordic AB

2020-10-15

Aktieägarna i Curando Nordic AB, 559049-5254, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C i Lund, tisdagen den 17 november 2020 kl. 13.00.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport tredje kvartalet 2020

2020-10-15

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Curando Nordic AB genomför en företrädesemission om cirka 21,8 MSEK

2020-10-15

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Curando Nordic AB (publ) sluter avtal om kreditram om 5 MSEK från Erik Penser Bank AB

2020-06-16

Curando Nordic AB (publ) (”Curando”) har ingått avtal avseende upptagande av lån från Erik Penser Bank AB och kommer i ett första steg uppta lån om 2,5 MSEK.

Kommuniké från Curando Nordic AB (publ) årsstämma den 29 maj 2020

2020-05-29

Idag, den 29 maj 2020, hölls årsstämma i Curando Nordic AB (publ) (“Curando”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2020

2020-05-26

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Kallelse till årsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2020-04-28

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2020 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Curando Nordic AB:s årsredovisning för 2019 offentliggjord

2020-04-24

Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig via bolagets hemsida www.curandonordic.se samt på bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Curando Nordic AB meddelar ändrat rapportdatum för årsredovisning 2019

2020-04-20

Nytt datum för offentliggörande av Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är den 24:e april 2020.

Curando Nordic AB meddelar ändrat rapportdatum för årsredovisning 2019

2020-04-16

Nytt datum för offentliggörande av Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är den 20 april 2020.

Curando Nordic AB (publ) beslutade om ändring av bolagsordning, minskning av aktiekapitalet och ny styrelseledamot

2020-03-18

Idag, den 18 mars 2020, hölls extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ) (“Curando”). Aktieägarna beslutade i enlighet med de förslag som tidigare offentliggjorts. Förslagen finns i sin helhet med bakgrundsinformation på Curandos hemsida www.curandonordic.se. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Curando Nordic AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

2020-02-28

Curando Nordic AB (”Curando”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.curandonordic.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kallelse till extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2020-02-14

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), org. nr 559049-5254, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 18 mars 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 9.30.

Curando Nordic AB:s dotterbolag förnyar avtal med MedHelp AB om digital anslutning för vårdmottagningar i Region Stockholm

2020-02-07

Curando Nordic AB:s (”Curando”) dotterbolag Agilit Svenska AB (”Agilit”) utökar sitt samarbete med MedHelp AB.

Tillträdande VD i Curando Nordic AB (publ) köper aktier

2020-01-31

Curando Nordic AB (”Curando”) meddelar idag att Johan Tinnerholm, som tillträder som VD den 3 februari 2020, har köpt 2 400 000 aktier i bolaget.

Utfall av riktad nyemission i Curando Nordic AB (publ)

2020-01-24

Curando Nordic AB (”Curando”) delger i detta pressmeddelande information rörande utfallet av bolagets riktade nyemission (kontanttillskott).

Curando Nordic AB avstår förvärv av LifeComp Sweden AB

2020-01-20

Curando Nordic AB (”Curando”) har, vilket tidigare meddelats under oktober 2019, utvärderat samgående med LifeComp Sweden AB (”LifeComp”). Curandos styrelse har nu beslutat att avstå från samgående.

Curando Nordic AB utser Johan Tinnerholm till VD

2020-01-15

Curando Nordic AB (”Curando”) har idag utsett Johan Tinnerholm till verkställande direktör.

Utfall av emission av teckningsoptioner och aktier medelst kvittning i Curando Nordic AB (publ)

2019-12-20

Curando Nordic AB meddelade den 9 december 2019 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022 samt riktad nyemission av aktier medelst kvittning fattats av extra bolagsstämma.

 

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Tinnerholm – VD
Telefon: 070-643 24 10
E-post: johan.tinnerholm@curando.se

sv_SE