<– Tillbaka

Kommuniké från Curando Nordic AB (publ) årsstämma den 28 maj 2021

2021-05-28

Idag, den 28 maj 2021, hölls årsstämma i Curando Nordic AB (publ) (“Curando”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att till ordinarie ledamöter utse Johan Assarsson, Morgan Eilenberg. Lars Lidgren, Semmy Rülf, Fredrik Thafvelin och Petter Øygarden. Till styrelseordförande valdes Semmy Rülf. Styrelsearvode ska ej utgå för år 2021. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Lisa Albertsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut angående bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 20 800 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 17 procent. 

Tillbakadragande av förslag om incitamentsprogram

Aktieägarna drog tillbaka sitt förslag avseende riktad emission av teckningsoptioner till styrelsens ledamöter varför ärendet förföll. Styrelsen drog tillbaka sitt förslag om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner varför ärendet förföll. Bakgrunden till tillbakadragandet var att vissa aktieägare hade informerat bolaget om att de hade vissa synpunkter avseende villkoren för teckningsoptionerna. Styrelsen kommer att överväga dessa synpunkter och avser återkomma i ärendet under hösten.

Beslut angående instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade instruktion och arbetsordning för valberedningen i Curando Nordic i enlighet med styrelsens förslag. 

Lund den 28 maj 2021
Curando Nordic AB (publ)

Om Curando Nordic AB Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-mail:  certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: Johan Tinnerholm - VD Curando Nordic AB   Telefon: +46 706432410 E-post: johan.tinnerholm@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-05-28

PM kommuniké 20210528

sv_SE