<– Tillbaka

Curando Nordic AB (publ) publicerar delårsrapport första kvartalet 2021

2021-05-21

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2021. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Värt att notera

Curando har under april genomfört förvärvet av 100% av aktierna i mjukvaruföretaget FHVCare i Sverige AB. FHVs programvara kompletterar Curandos tekniska plattform och kommer initialt att driva försäljningen och förstärka koncernens omsättning. FHV konsolideras i Curando från april 2021.

KONCERNEN

2021-01-01 till 2021-03-31

Koncernens nettoomsättning uppgick till 137 (205) TKR.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 459 (-1 003) TKR.

Resultatet per aktie* uppgick till -0,01 (-0,02) kronor. 

MODERBOLAGET

2021-01-01 till 2021-03-31

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (0) TKR.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -1 136 (-791) TKR.

Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) kronor.

Väsentliga händelser första kvartalet 2021

Curando meddelande att sista dag för handel i BTS var den 15 januari 2021 och att företrädesemissinen registrerats hos Bolagsverket.

Curando tecknade avtal om att förvärva 100% av FHVCare i Sverige AB. Förvärvspriset uppgick till 2,4 MKR, varav 200 TKR kommer att betalas kontant och 2,2 MKR med cirka 6,1 miljoner nyemitterade aktier i Curando.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Curando meddelade den 7 april 2021 att man genomfört förvärvet av samtliga aktier i mjukvaruföretaget FHVCare i Sverige AB.


Denna information är sådan som Curando är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-21 13:30 CET.

Om Curando Nordic AB Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: Johan Tinnerholm - VD Curando Nordic AB   Telefon: +46 706432410 E-post: j (aake@zaccus.se)ohan.tinnerholm@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2021-05-21

Q1 rapport 2021 2021-05-21

sv_SE