Styrelse

Vid det konstituerande styrelsemötet som följer årsstämmans val av styrelseledamöter antar styrelsen varje år en arbetsordning som redogör för arbetsfördelningen mellan styrelsen, dess utskott samt den verkställande direktören. Den redogör även för vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens förpliktelser. Styrelsen ska sammanträda minst sex gånger per år utöver det konstituerande styrelsemötet. Styrelsens ordförande organiserar och driver styrelsens arbete. Förutom styrelseordförandens ansvarsområden finns ingen uttalad arbets- eller ansvarsfördelning mellan styrelsens ledamöter. Den verkställande direktören ingår i styrelsen, närvarar vid samtliga styrelsemöten och ansvarar tillsammans med styrelsens ordförande för att styrelsen erhåller relevant information inför varje möte.

 


Från vänster: Lars Lidgren, Polo Looser, Semmy Rülf, Fredrik Thafvelin, Petter Øygarden

Lars Lidgren Styrelseordförande sedan mars 2016
Lars Lidgren är professor emeritus i ortopedi vid Lunds universitet. Lidgren har publicerat cirka 300 vetenskapliga artiklar och ligger bakom ett hundratal patent. Vidare är Lidgren entreprenör och har grundat och utvecklat flera internationella bolag. Lidgren är oberoende i förhållande till ledningen i Bolaget, dock inte oberoende avseende ägande i Bolaget.

 • Läkare. Professor.
 • Ortoped, tidigare klinikchef.
 • Grundare till bolagen Scandimed, Bonesupport, AM e-Consulting och GWS Production.
 • Styrelseledamot för listade bolaget Orthocell.

Lars Lidgren kontrollerar 10 343 562 antal aktier i Curando Nordic AB privat och via bolag.

Polo Looser – Oberoende styrelseledamot sedan september 2016
Polo Looser är managing partner, medgrundare och styrelseordförande i Asteroidea AG, ett Zurichbaserat bolag. Looser har en BSc i ekonomi och två executive MBA inom ”Business Transformation” från vardera University of St. Gallen och Santa Clara (Silicon Valley), samt gedigen erfarenhet inom läkemedels-, medtech-, finans- och IT-branschen. Looser är oberoende styrelseledamot i Curando Nordic AB.

 • Kandidatexamen i ekonomi och ledarskap.
 • Executive MBA i Business Transformation.
 • Delägare/medgrundare och styrelseordförande i Asteroidea AG, styrelseledamot i LYMAJOJ AG.
 • Adjungerad IESE-professor som undervisar i Executives of Multinationals på IESE Business School i Barcelona.

Polo Looser kontrollerar 312 280 aktier i Curando Nordic AB privat och via bolag.

Semmy Rülf – Oberoende styrelseledamot sedan mars 2020
Semmy Rülf har länge arbetat inom IT-industrin och medicinsk teknikindustri, bland annat som VD för Axis Communications och som ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. Har varit VD för ProstaLund, ordförande för Jolife och Dignitana, styrelseledamot i Vitrolife och Xvivoperfusion. Semmy Rülf arbetade under 10 år från London med uppdrag för bland annat Visit Sweden som regional direktör, ansvarig för England, USA, Kina och Syd Europa. Är styrelseledamot i Bibbinstruments, Curando Nordic samt Senior Advisor åt Igelösa Life Science.

 • Civilekonom, Lund.
 • Tidigare VD Axis Communications och ProstaLund, regional direktör för Visit Sweden.
 • Styrelseordförande i Safeture, ledamot i i Bibbinstruments, Senior Advisor åt Igelösa Life Science.

Semmy Rülf kontrollerar 3 129 380 aktier i Curando Nordic AB privat och via bolag.

Fredrik Thafvelin – Styrelseledamot
Fredrik Thafvelin bidrar med erfarenhet inom medicin, entreprenörskap och management. Efter 18 år som läkare på sjukhus och inom öppenvården har han varit ledare, först i offentlig vård och därefter i den privata vården. Thafvelin var VD och grundare av Axess Spesialistklinikker AS, som etablerade flera framgångsrika specialistvårdskoncept i Norge och Sverige. Därefter var Thafvelin utvecklingsdirektör för Capio i Norden och senare VD för Capio Nordic AB samt vice VD i Capios europeiska verksamheter. Thafvelin har sedan 2010 varit aktiv i styrelser inom vård och hälsa såsom Feelgood, Norlandia Care, Agito, Transmedica och Otiga  Group AS. Thafvelin är inte oberoende i förhållande till Bolaget eller ägande i Bolaget.

 • Läkare, ledarutbildning TMI, IMD Business School.
 • Tidigare VD Capio Nordic AB och vice VD Capio, VD Axess Norden och Feelgood Svenska AB.
 • Styrelseordförande Otiga Group AS, Clockwork AB och Söder & Co AB.
 • Tidigare Styrelseorförande i Transmedica A/S, Feelgood AB, Volvat AS och Capio St. Göran m.fl

Fredrik Thafvelin kontrollerar 12 661 027 antal aktier i Curando Nordic AB privat och via bolag.

Petter Øygarden – Oberoende styrelseledamot sedan september 2016
Petter Øygarden är arbetande styrelseledamot i Bratsberg Gruppen och VD för Bratsberg Gruppen AS. Øygarden har 20 års erfarenhet som serieentreprenör och har bland annat grundat Conceptor AS, Conceptor Bolig AS, Bratsberg Gruppen och ett antal tjänsteföretag inom sjukvård såsom privata sjukhus och specialistkliniker. Han har dessutom internationell erfarenhet från en VD-post i ett amerikanskt teknologiföretag. Øygarden är civilekonom och har en amerikansk MBA-examen. Øygarden är oberoende styrelseledamot i Curando Nordic AB.

 • Civilekonom och MBA från USA.
 • Styrelseordförande i bland andra Bratsberg Gruppen-koncernen och Progressio Brage Finans AS och VD i Bratsberg Gruppen AS.
 • 20 års erfarenhet av entreprenörskap inom flera företag.

Petter Øygarden kontrollerar 4 820 943  antal aktier i Curando Nordic AB privat och via bolag.

 

2020-06-30