Curando.se
En
filmsnutt
om oss

VD:s kommentarer

Vården idag är i många delar organiserad och levererad på samma vis som för 100 år sedan. För att kunna erbjuda mer och bättre vård krävs ett nytt och effektivt koncept med digitalisering, direktkontakt med rätt instans, vårdinsatser på distans och effektiv styrning av arbetsflödet, samt medverkan från patienten som en resurs. Införandet av IT har haft positiv påverkan på det administrativa arbetet inom sjukvården, men mycket av administrationen har på detta sätt landat på vårdpersonalen. De IT-verktyg som utvecklats för läkare och övrig vårdpersonal är inte stödjande i vårdarbetet. IT-stödet som används är dessutom inte anpassat till användarnas behov. Under många år har ambitionen varit att öka satsningarna inom IT-området. Det har säkrat många processer men det har endast i låg grad effektiviserat leveransen, kanske snarare tvärtom.

Grunden i vårt kunderbjudande bygger på en enkel princip: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-verktyg och nytänkande av leveransprocesser.

Med en komplett ”IT-verktygslåda” kan vi erbjuda en helhetslösning där olika verksamheter drar nytta av varandra, som till exempel en strukturerad samverkan mellan hälsofrämjande företagshälsa och offentligt finansierad primärvård. Vi kan erbjuda produkter och tjänster till våra kunder som ligger långt före konkurrenterna. Vi har helhetskoncept som gör att kunderna inte behöver vända sig till olika leverantörer. Tillsammans har våra tre affärsområden stor potential att lösa ett av dagens stora samhällsproblem – det ökade vårdbehovet. Tre av bolagen är i dagsläget fullt operativa. De har kunder, genererar intäkter och har kompetent personal på plats. Agilit och AM e-Consulting (en del av Curando Privat) har i dagsläget totalt ett 20-tal kunder som genererar intäkter. Vi har för avsikt att expandera i Norge under 2017, följt av Danmark och Finland under 2018. Härutöver avser vi att expandera utanför Norden, i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland, under 2019.

Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att
lösa ett av dagens samhälles mest aktuella problem.

Bakom Curando Nordic finns en kompetent styrelse och ledning med gedigen erfarenhet som vårdgivare. Vi har både kunskap och erfarenhet om vad som kan och bör göras för att effektivisera vården och ge patienten en ökad service. Genom våra respektive positioner inom vård-, hälso- och IT-branschen har vi under åren knutit till oss viktiga kontakter och betydande nätverk. Vi har relationer med potentiella kunder för Curando Nordic. Vi har relationer med nödvändig nyckelkompetens i vården. Vår styrka är att vi besitter kompetens dels inom det medicinska området men även inom process-, organisations- och IT-området. Under lång tid har vi utvecklat IT-verktyg som fungerar och är lätta att implementera. Våra kunder kan börja i liten omfattning för att sedan i ett nära samarbete utveckla allt mer effektiva verktyg för effektiv vård. Vi använder både vår egen kunskap och våra kunders erfarenhet för att utveckla de redskap som behövs för att lyckas. Tillsammans med våra kunder har Curando Nordic potential att bli den främsta leverantören av nytänkande och effektiva vård- och hälsokoncept.

Vi är i början av att använda datorer och intelligenta system för att ställa diagnoser, men detta kommer att bli vardag i framtiden. Det arbetet kommer vi att vara en del av tillsammans med andra. Med investeringar i IT idag kan vård- och hälsoaktörerna i Sverige hejda en framtida våg av ökande kostnader. Samtidigt kan vården i sig bli bättre och mer anpassad till både patienternas och de vårdanställdas behov.

Fredrik Thafvelin