Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Vår samhällsroll

Samhället står inför stora utmaningar. Människor lever längre, är mer aktiva och kräver mer. Nya och bättre, men ofta dyrare, behandlingar och läkemedel introduceras. Den dagliga verksamheten belastas av nya åtgärder och administrativa rutiner. Detta leder till växande vårdköer samtidigt som brist på personal och pengar leder till en rad följdproblem. Stress och dålig arbetsmiljö drabbar idag samhället genom orimligt stor sjukfrånvaro. NCD ”non-communicable diseases”, dvs icke smittsamma eller kroniska sjukdomar är en stor utmaning. De kallas ofta välfärdssjukdomar. Det handlar bland annat om diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och kroniska sjukdomar i andningsorganen som astma och KOL. NCD står idag för 2/3 av alla dödsfall. Många av dessa sjukdomar kan förebyggas.

Vi behöver nya lösningar för att möta dagens och framtidens behov. E-hälsa satt i system är en av lösningarna. Effektivare leveransprocesser med distanskonsultationer är en annan möjlighet som måste tas tillvara. Analyser pekar på att upp till 65 procent av den globala marknaden kommer att få tillgång till vård på andra vis än via en läkarmottagning eller sjukhus år 2020. Vi skall ha en roll i den utvecklingen. När det gäller ohälsan på arbetsplatser och NCD skall vi medverka till att det införs och genomförs effektiva hälsostrategier i företagen och att hälsofrämjande insatser får det fokus det skall ha.

Vår samhällsroll är tydlig – och viktig!