Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Regulatoriska pressmeddelanden

Curando Nordic AB (publ) beslutade om ändring av bolagsordning, minskning av aktiekapitalet och ny styrelseledamot

2020-03-18

Idag, den 18 mars 2020, hölls extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ) (“Curando”). Aktieägarna beslutade i enlighet med de förslag som tidigare offentliggjorts. Förslagen finns i sin helhet med bakgrundsinformation på Curandos hemsida www.curandonordic.se. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Curando Nordic AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

2020-02-28

Curando Nordic AB (”Curando”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.curandonordic.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kallelse till extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2020-02-14

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), org. nr 559049-5254, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 18 mars 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 9.30.

Curando Nordic AB:s dotterbolag förnyar avtal med MedHelp AB om digital anslutning för vårdmottagningar i Region Stockholm

2020-02-07

Curando Nordic AB:s (”Curando”) dotterbolag Agilit Svenska AB (”Agilit”) utökar sitt samarbete med MedHelp AB.

Tillträdande VD i Curando Nordic AB (publ) köper aktier

2020-01-31

Curando Nordic AB (”Curando”) meddelar idag att Johan Tinnerholm, som tillträder som VD den 3 februari 2020, har köpt 2 400 000 aktier i bolaget.

Utfall av riktad nyemission i Curando Nordic AB (publ)

2020-01-24

Curando Nordic AB (”Curando”) delger i detta pressmeddelande information rörande utfallet av bolagets riktade nyemission (kontanttillskott).

Curando Nordic AB avstår förvärv av LifeComp Sweden AB

2020-01-20

Curando Nordic AB (”Curando”) har, vilket tidigare meddelats under oktober 2019, utvärderat samgående med LifeComp Sweden AB (”LifeComp”). Curandos styrelse har nu beslutat att avstå från samgående.

Curando Nordic AB utser Johan Tinnerholm till VD

2020-01-15

Curando Nordic AB (”Curando”) har idag utsett Johan Tinnerholm till verkställande direktör.

Utfall av emission av teckningsoptioner och aktier medelst kvittning i Curando Nordic AB (publ)

2019-12-20

Curando Nordic AB meddelade den 9 december 2019 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022 samt riktad nyemission av aktier medelst kvittning fattats av extra bolagsstämma.

Förlängd teckningstid i Curando Nordic AB:s (publ) riktade nyemission

2019-12-17

Styrelsen i Curando Nordic AB (”Curando”) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat förlänga tiden för teckning i den pågående riktade nyemissionen (kontanttillskott). Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är att flera intressenter inte kan ta beslut med kort varsel under december p.g.a. stundande jul- och nyårshelg.  Ny slutdag för teckning blir den 15 januari 2020.

Curando Nordic AB (publ) beslutade om riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner

2019-12-09

Idag, den 9 december 2019, hölls extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ) (“Curando”). Aktieägarna beslutade i enlighet med de förslag som tidigare offentliggjorts. Förslagen i sin helhet med bakgrundsinformation finns på Curandos hemsida. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Curando Nordic AB’s dotterbolag Agilit Svenska AB säljer programvara för webbokning till Unilabs AB

2019-12-06

Curando Nordic AB’s dotterbolag Agilit Svenska AB (”Agilit”) har 2019-12-05 ingått avtal med Unilabs AB om försäljning av programvara för den webbokning som Agilit utvecklat för Unilabs AB.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport tredje kvartalet 2019

2019-11-25

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Kallelse till extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2019-11-06

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), org. nr 559049-5254, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 09.30.

Curando Nordic AB föreslår köp av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB

2019-10-21

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) avser kalla till bolagsstämma och föreslå förvärv av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB (”LifeComp”).

Curando Nordic AB får ytterligare bryggfinansiering och garantier från sin styrelse

2019-10-21

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) tillförs ytterligare 1,1 MSEK för att finansiera repositionering.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2019

2019-08-30

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Curando Nordic AB utser Åke Knutsson till ny CFO

2019-07-22

Styrelsen har utsett Åke Knutsson till ny CFO för Curando gruppen fr.o.m. 22 Juli 2019. 

Curando Nordic AB får ytterligare bryggfinansiering och garantier från sin styrelse

2019-06-11

Curando Nordic AB (”Curando”) tillförs ytterligare 1,1 MSEK för att finansiera repositionering.

Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2019 i Curando Nordic AB (publ)

2019-05-31

Idag, den 31 maj 2019, hölls årsstämma i Curando Nordic AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport tredje kvartalet 2018

2019-05-29

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

Curando Nordic AB positionerar sig som SaaS leverantör, reviderar sin affärsplan samt förbereder riktad emission

2019-05-29

Curando Nordic AB, ”Curando”, har tidigare meddelat att bolaget orienterar sig mot en digital leverans för hälsa och vård.  Styrelsen i bolaget har nu fattat beslut om att positionera sig som en SaaS leverantör samtidigt som man förbereder en riktad emission.

Oren revisionsberättelse för 2018-års årsredovisning för Curando Nordic AB

2019-05-10

Bolagets revisor BDO Mälardalen har idag till Curando Nordic AB lämnat en så kallad oren revisionsberättelse till årsredovisningen 2018.

Curando Nordic AB får bryggfinansiering och garantier från sin styrelse

2019-05-08

Curando Nordic AB (”Curando”) har tillförts 2,6 MSEK för att finansiera repositionering.

Kallelse till årsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2019-04-29

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma fredagen den 31 maj 2019 kl. 10.30 på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, i Lund.

Curando Nordic AB senarelägger publicering av årsredovisning

2019-04-24

Curando Nordic AB har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2018.

Curando Nordic AB avvecklar försäljning och leverans av företagshälsa genom konkursansökan för två dotterbolag

2019-04-11

Curando Nordic AB har tidigare meddelat att bolaget inte lyckats nå den omsättning och de resultat som ursprungligen prognostiserats.

Förtydligande från Curando Nordic AB

2019-03-08

Med anledning av att handeln av Curando Nordics AB:s aktie stoppats på Nasdaq First North idag på eftermiddagen förtydligas och sammanfattas här tidigare publicerad information.

Curando Nordic AB publicerar bokslutskommuniké för 2018

2019-02-28

Curando Nordic AB (”Curando”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.curando.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Ändrad planering för Curando Nordic AB

2018-11-23

Inför delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 lämnar Curando Nordic AB följande information.

Rättelse av pressmeddelande avseende utfall av företrädesemission i Curando Nordic AB

2018-09-03

I pressmeddelandet som publicerades idag klockan 14.15 angavs det felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Vidare framgick inte tydligt att Bolagets emission nu till fullo registrerats hos Bolagsverket. Det rättade pressmeddelandet följer i sin helhet nedan. Curando Nordic AB (Bolaget) delger i detta pressmeddelande utvecklad information rörande utfallet av Bolagets företrädesemission och Bolagets finansiella situation.   

Utfall av företrädesemission i Curando Nordic AB

2018-09-03

Curando Nordic AB (Bolaget) delger i detta pressmeddelande utvecklad information rörande utfallet av Bolagets företrädesemission och Bolagets finansiella situation.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2018

2018-08-31

Curando Nordic AB (“Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden från april till juni 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

Information om handel i Curando Nordic AB

2018-08-23

Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) i Curando Nordic AB kommer att vara onsdagen den 29 augusti 2018. Handel med teckningsoptioner (TO) skjuts upp i väntan på spridningsintyg för TO.

Rethinking Care Sweden AB (publ) meddelar utfall i företrädesemission

2018-06-12

Den 1 juni 2018 avslutades teckningstiden i Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) emission av units med företrädesrätt för aktieägarna. Med stöd av garantiåtaganden kommer bolaget erhålla full emissionslikvid.

Kommuniké från årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-05-31

Idag, den 31 maj 2018, hölls årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom affärsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och
verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsa som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se