Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Pressmeddelanden

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2019

2019-08-30

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Curando Nordic AB utser Åke Knutsson till ny CFO

2019-07-22

Styrelsen har utsett Åke Knutsson till ny CFO för Curando gruppen fr.o.m. 22 Juli 2019. 

Curando Nordic AB får ytterligare bryggfinansiering och garantier från sin styrelse

2019-06-11

Curando Nordic AB (”Curando”) tillförs ytterligare 1,1 MSEK för att finansiera repositionering.

Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2019 i Curando Nordic AB (publ)

2019-05-31

Idag, den 31 maj 2019, hölls årsstämma i Curando Nordic AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport tredje kvartalet 2018

2019-05-29

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

Curando Nordic AB positionerar sig som SaaS leverantör, reviderar sin affärsplan samt förbereder riktad emission

2019-05-29

Curando Nordic AB, ”Curando”, har tidigare meddelat att bolaget orienterar sig mot en digital leverans för hälsa och vård.  Styrelsen i bolaget har nu fattat beslut om att positionera sig som en SaaS leverantör samtidigt som man förbereder en riktad emission.

Oren revisionsberättelse för 2018-års årsredovisning för Curando Nordic AB

2019-05-10

Bolagets revisor BDO Mälardalen har idag till Curando Nordic AB lämnat en så kallad oren revisionsberättelse till årsredovisningen 2018.

Curando Nordic AB får bryggfinansiering och garantier från sin styrelse

2019-05-08

Curando Nordic AB (”Curando”) har tillförts 2,6 MSEK för att finansiera repositionering.

Kallelse till årsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2019-04-29

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma fredagen den 31 maj 2019 kl. 10.30 på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, i Lund.

Curando Nordic AB senarelägger publicering av årsredovisning

2019-04-24

Curando Nordic AB har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2018.

Curando Nordic AB avvecklar försäljning och leverans av företagshälsa genom konkursansökan för två dotterbolag

2019-04-11

Curando Nordic AB har tidigare meddelat att bolaget inte lyckats nå den omsättning och de resultat som ursprungligen prognostiserats.

Förtydligande från Curando Nordic AB

2019-03-08

Med anledning av att handeln av Curando Nordics AB:s aktie stoppats på Nasdaq First North idag på eftermiddagen förtydligas och sammanfattas här tidigare publicerad information.

Curando Nordic AB publicerar bokslutskommuniké för 2018

2019-02-28

Curando Nordic AB (”Curando”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.curando.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Ändrad planering för Curando Nordic AB

2018-11-23

Inför delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 lämnar Curando Nordic AB följande information.

Rättelse av pressmeddelande avseende utfall av företrädesemission i Curando Nordic AB

2018-09-03

I pressmeddelandet som publicerades idag klockan 14.15 angavs det felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Vidare framgick inte tydligt att Bolagets emission nu till fullo registrerats hos Bolagsverket. Det rättade pressmeddelandet följer i sin helhet nedan. Curando Nordic AB (Bolaget) delger i detta pressmeddelande utvecklad information rörande utfallet av Bolagets företrädesemission och Bolagets finansiella situation.   

Utfall av företrädesemission i Curando Nordic AB

2018-09-03

Curando Nordic AB (Bolaget) delger i detta pressmeddelande utvecklad information rörande utfallet av Bolagets företrädesemission och Bolagets finansiella situation.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2018

2018-08-31

Curando Nordic AB (“Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden från april till juni 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

Information om handel i Curando Nordic AB

2018-08-23

Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) i Curando Nordic AB kommer att vara onsdagen den 29 augusti 2018. Handel med teckningsoptioner (TO) skjuts upp i väntan på spridningsintyg för TO.

Rethinking Care Sweden AB (publ) namnändrar och blir Curando Nordic AB (publ)

2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) årsstämma den 31 maj 2018 beslutade om namnändring till Curando Nordic AB (”Curando”). Namnändringen registrerades hos Bolagsverket den 20 juni 2018.

Rethinking Care Sweden AB (publ) meddelar utfall i företrädesemission

2018-06-12

Den 1 juni 2018 avslutades teckningstiden i Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) emission av units med företrädesrätt för aktieägarna. Med stöd av garantiåtaganden kommer bolaget erhålla full emissionslikvid.

Kommuniké från årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-05-31

Idag, den 31 maj 2018, hölls årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Rethinking Care Sweden AB (publ) genomför riktad emission till Arenakoncernen AB och samarbete inom företagshälsa fördjupas

2018-05-29

Arenakoncernen AB (”Arenakoncernen”) går in som ägare i Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) samt som garant i pågående företrädesrättsemission. Arenakoncernen och Rethinking Care har för avsikt att utveckla ett aktivt samarbete inom modern företagshälsa.

Curando AS, Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag, breddar sitt kunderbjudande med två nya tjänster i Norge

2018-05-16

Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag Curando AS (”Curando”)  har tagit fram en rådgivningstjänst för små företag som saknar HR-personal och utvecklar ett  erbjudande om läkarvikarier online från juli 2018 i samarbete med lokala läkarcenter och offentliga hälsomyndigheter.

Rethinking Care Sweden AB publicerar memorandum och bjuder in till investerarträffar. Teckningstid 11-25 maj 2018.

2018-05-09

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 2 maj 2018 i Rethinking Care Sweden AB (publ) (”Rethinking Care eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Erbjudandet”). Styrelsen för Rethinking Care har upprättat ett memorandum (”Memorandumet”) med anledning av Erbjudandet. Teckningstiden inleds fredagen den 11 maj 2018.

Rethinking Care Sweden AB (publ) emitterar units med företrädesrätt för aktieägarna

2018-05-02

Extra bolagsstämma den 2 maj 2018 i Rethinking Care Sweden AB (publ) beslutade att emittera units med företrädesrätt för aktieägarna. 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-05-02

Idag, den 2 maj 2018, hölls extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Teckningskurs för Rethinking Care Sweden AB:S föreslagna företrädesemission fastställd till 1,23 SEK

2018-05-02

Teckningskursen för Rethinking Care Sweden AB:s företrädesemission har fastställts i enlighet med gällande emissionsvillkor.

Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission säkerställd till 75%

2018-05-02

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) planerade företrädesemission på lägst 12,10 mkr och högst 20,90 MSEK har nu säkerställts till 75% via teckningsförbindelser från ledning, styrelseledamöter och större ägare, samt via ett garantikonsortium inkluderande bland annat strategiska partners och investerare med inriktning på hälsa.

Rethinking Care Sweden AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2018

2018-05-02

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden från januari till mars 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på Rethinking Cares hemsida (www.rethinkingcare.se) och som bifogad fil.

Kallelse till årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-04-27

Aktieägarna i Rethinking Care Sweden AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 10.30 på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, i Lund.

Rethinking Care Sweden AB och MediCheck AB blir samarbetspartners

2018-04-20

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) och MediCheck AB (”MediCheck”) har ingått avtal om leverans av onlinekonsultationer. Det ettåriga avtalet löper till 20 april 2019. Sägs avtalet inte upp tre månader före avtalstidens utgång löper det tills vidare med tre månaders uppsägningstid.

Rethinking Care Sweden AB:s årsredovisning för 2017 offentliggjord

2018-04-20

Rethinking Care Sweden AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig via bolagets hemsida (www.rethinkingcare.se) samt på bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar samarbetsavtal med Fora AB

2018-04-18

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB med bifirma Curando Företag (“Curando Företag”) inleder ett samarbete med Fora AB (”Fora”) kring leverans av företagshälsa till Foras organisation i Stockholm.

Rethinking Care Sweden AB:s största ägare Academic Medical Group AB beslutar om utdelning av sina aktier

2018-04-05

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) informerar om att Bolagets största ägare, Academic Medical Group AB (”AMG”), vid ordinarie bolagsstämma den 3 april 2018 har beslutat att dela ut sina aktier i Rethinking Care till sina aktieägare.

Tidigareläggande av kvartalsrapport för Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-03-28

Med anledning av att styrelsen för Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 2 maj 2018 klockan 11.00 bland annat med förslag till beslut om företrädesemission av units väljer styrelsen att tidigarelägga kvartalsrapporten, Q1, till samma datum.

 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom affärsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och
verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsa som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se