En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport tredje kvartalet 2018

 • Publish Date: 2018-11-23
 • Last Change Date: 2018-11-23

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli till september 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

9 månader (2018-01-01 – 2018-09-30) 

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 11 865 KSEK vilket är en ökning på 137% jämfört med samma period 2017.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till –10 608 KSEK. Resultatet belastades främst av personal- och konsultkostnader.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,46 SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till cirka 53%.

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 690 KSEK vilket är en minskning på 20% jämfört med tredje kvartalet 2017. Minskningen är i huvudsak en effekt från ett avslutat IT-projekt som pågick under 2017 till och med sommaren 2018.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 619 KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,16 SEK.
Resultat per aktie:      Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut. Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 23 021 490 stycken.
Soliditet:  Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.


(KSEK)  Q1 Q2 Q3 Q3 Q1 – Q3 Q1 – Q3 Q1 – Q4
        jan - mars
2018
april - juni
2018
juli - sept
2018
juli - sept
2017
jan - sept
2018
jan - sept
2017* 
jan - dec
2017* 
Nettoomsättning  4 811 4 364 2 690 3 350  11 865   4 997  10 592
Försäljningstillväxt (%) 800 290 -20 425 137 698 586
Rörelseresultat (EBITA)  -2 792 -2 663 -2 826 -3 339 -8 281   -12 756  -15 240
Rörelsemarginal EBITA (%) -58 -61 -105 -100 -70 -255 -143
Goodwillavskrivningar -226 -147 -146 75** -519 - -116
Rörelseresultat (EBIT)  -3 549 -3 390  -3 587 -3 520 -10 526   -13 146  -17 764
Rörelsemarginal (EBIT %)  -74 -78 -133 -105 -89  -263  -168
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
342 -496 -11 046 -2 475 -10 561 -13 524 -15 369
Soliditet (%) 6,3 -2 53 50 53 50 28,4
Nettokassa 1 867 2 431 2 009 4 835 2 009 4 835 2 881
Resultat per aktie (kr) -0,32 -0,26 -0,16 -0,33 -0,46 -1,25 -1,63
Eget kapital per aktie (kr) 0,05 -0,04 0,31 0,71 0,31 0,71 0,41
Antal aktier vid slutet av perioden 10 994 644 13 395 829***  23 021 490 10 457 978 23 021 490 10 457 978 10 994 644

*Koncernen bildades 2016-07-01 varför jämförelsesiffror kan vara missvisande för perioden 2017-01-01 – 2017-09-30.
**Upplösning av negativ goodwill.
***Enligt Bolagsverket 2018-09-30.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018 

 • Curando Nordic AB meddelar utfall i företrädesemission. Totalt omfattade emissionen högst 10 994 644 aktier och högst 10 994 644 TO1. 2 401 185 units, det vill säga 21,84 procent, tecknades med företräde, vilket motsvarar 2 953 457,55 kronor. 8 593 459 units, det vill säga 78,16 procent, tecknades utan företräde samt av emissionsgaranter vilket motsvarar 10 569 954,57 kronor. Emissionen blev därmed fulltecknad.
 • Curando Nordic AB:s norska dotterbolag, Curando AS, startade upp kontinuerlig mätning av den psykosociala arbetsmiljön hos företagshälsorna Synergi Helse AS på fyra orter, Bedriftshelsen AS på tre orter samt Viken BHT SA på en ort genom att använda det forskningsbaserade programmet HealthWatch.
 • Curando Norge lanserade ett nytt koncept, Curando Aktiv, som i likhet med det svenska dotterbolaget Niana AB erbjuder fysiska behandlingar på arbetsplatser. I konceptet ingår också onlineläkare, onlinepsykolog, onlinenäringsfysiolog samt träning och förebyggande arbete på arbetsplatsen.
 • Curando Norge tecknade sitt första abonnemang med företag som önskar bättre kontroll på sjukfrånvaron med hjälp av HealthPlace, vår digitala medarbetar-/chefsportal.
 • Curando Nordic AB byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Curando Nordic AB har i oktober tecknat ett trepartsavtal med Gjensidige Försäkring och Tydliga Försäkringsförmedling om leverans av rådgivningstjänster från vår hälsoväxel. Vår leverans ingår som en del i en ny sjukvårdsprodukt som anpassats till de nya skatteregler som gäller avdragsrätten för företagen. Försäkring kommer att börja säljas I december. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741

E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 klockan 15.00 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker CUR. Erik Penser Bank är Certified Adviser. Läs mer på www.curando.se.

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-11-23

Läs hela delårsrapporten Q3 Curando Nordic (PDF)

Quotes:

Images: