Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB publicerar halvårsrapport

 • Publish Date: 2017-08-31
 • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) offentliggör härmed halvårsrapport för perioden från januari till juni 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Rethinking Cares hemsida (www.rethinkingcare.se) och som bifogad fil.

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till: 1 647 KSEK
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -9 628 KSEK.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,92 SEK

Andra kvartalet 1 april 2017 – 30 juni 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till: 1 116 KSEK
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 742 KSEK.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,55 SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till cirka 78 %
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier i Rethinking Care Sweden AB under perioden 2017-04-01 – 2017-06-30 uppgick till 10 457 978 aktier. Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier i Rethinking Care Sweden AB till 10 457 978 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital (balansomslutning).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2017 

 • Säkravård Norden AB ingår avtal med MAIDEN Life Försäkrings AB och MAIDEN General Försäkrings AB om leverans av skaderegleringstjänster för den svenska marknaden. 
 • Rethinking Care följer sin expansionsplan och startar ett helägt norskt dotterbolag, Curando AS, samt rekryterar Asbjørn Sørfonden från Transmedica AS till affärsområdeschef för att utveckla och leda bolaget.
 • Rethinking Care samlar tre av sina dotterbolag under det nya varumärket Curando och skapar samtidigt en gemensam sälj- respektive leveransorganisation.
 • Rethinking Care publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen finns att tillgå på bolagets hemsida (www.rethinkingcare.se).
 • Friskare på jobbet Norden AB tecknar avtal med Global Fastighetsservice AB, Jeeves Information Systems AB och Hubbr AB avseende leverans av digitala lösningar för företagshälsa och intentionsavtal med Tydliga AB avseende försäljning av företagshälsa. Tillsammans med Tydligas 180 försäkringsförmedlare stärker Friskare på jobbet Norden AB sin säljstyrka och marknadsföring av nya digitala företagshälsotjänster.
 • Agilit Svenska AB får i uppdrag av en av Sveriges största leverantörer av medicinsk service att utveckla webbaserade lösningar som gör det möjligt för patienterna att själva både boka samt av- och omboka sina undersökningar.
 • Rethinking Care håller årsstämma. Kommuniké finns att tillgå på bolagets hemsida (www.rethinkingcare.se).
 • Friskare på jobbet Norden AB tecknar ett avtal med Sogeti Sverige AB avseende leverans av företagshälsa till Sogeti Sverige AB:s organisation i Sverige.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 • Rethinking Cares dotterbolag Läkartid nu Nordic AB med bifirma Curando Privat tecknar ett samarbetsavtal med ett avtal om samarbete med medieföretaget Bonnier Publications AB och deras tidning och webbplats Vi i Villa.
 • Rethinking Care förvärvar den 31 augusti 2017 Niana AB i Stockholm, ett väletablerat företag som har levererar hälsofrämjande insatser över hela landet. Affären tillför cirka 10 MSEK i årlig omsättning och beräknas få 1,2 MSEK i EBITA i 2017.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 15.00 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se

Rethinking Care Sweden AB publicerar halvårsrapport

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2017-08-31

Läs hela delårsrapporten Q2 Rethinking Care (PDF)

Quotes:

Images: