Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB (publ) emitterar units med företrädesrätt för aktieägarna

 • Publish Date: 2018-05-02
 • Last Change Date: 2018-06-20

Extra bolagsstämma den 2 maj 2018 i Rethinking Care Sweden AB (publ) beslutade att emittera units med företrädesrätt för aktieägarna. 

Extra bolagsstämma beslutade att emittera högst 10 994 644 units på följande villkor:

 1. Varje unit består av en ny aktie och en ny teckningsoption serie TO1 (”TO1”). Totalt omfattar emissionen högst 10 994 644 aktier och högst 10 994 644 TO1.
   
 2. Teckningskursen för varje unit uppgår till 1,23 kronor, vilket motsvarar den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under de tio handelsdagar som föregår extra bolagsstämmans beslut om nyemission av units med en rabatt om 30 procent, dock lägst 1,1 kronor och högst 1,9 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
   
 3. Teckning av units sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter att teckna nya units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
   
 4. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 9 maj 2018.
   
 5. Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt och en uniträtt berättigar till teckning av en unit.
   
 6. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
  (i) i första hand
  till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;
  (ii) i andra hand
  till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
  (iii) i tredje hand
  till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
   
 7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning eller – för det fall tecknade units betalas genom kvittning – på teckningslista, under perioden från och med den 11 maj 2018 till och med den 25 maj 2018. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

  Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske.

   
  Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.
   
  Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
   
 8. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
   
 9. De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
   
 10. För TO1 och utnyttjandet av optionsrätten gäller särskilda villkor för teckningsoptioner serie TO1 i Rethinking Care Sweden AB (publ), ”(Optionsvillkoren”). Av Optionsvillkoren följer bland annat:
  (a) att varje TO1 ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie vid handel på Nasdaq First North under perioden från och med den 31 maj 2019 till och med den 14 juni 2019, dock att teckningskursen ska vara lägst 1,2 kronor och högst 2,0 kronor;
  (b) teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre;
  (c) betalning för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar, eller om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer;
  (d) bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen senast dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden;
  (e) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren;
  (f) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019;
  (g) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren; och
  (h) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.
   
 11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 099 464,4 kronor.
   
 12. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO1 som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 099 464,4 kronor.
   
 13. Styrelsen eller verkställande direktören ska äga rätt att vidta de mindre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 25 maj 2018. Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier i Bolaget från 10 994 644 aktier till 21 989 288 aktier, motsvarande en utspädning om 100 % för de aktieägare som väljer att inte delta i emissionen. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga teckningsoptioner nyttjas ökar antalet aktier ytterligare från 21 989 288 aktier till 32 983 932 aktier, motsvarande en sammanlagd utspädning om 200 % för de aktieägare som väljer att inte delta i emissionen.

Ytterligare information kommer att ges i det memorandum som bolaget kommer att publicera senast den 8 maj 2018. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 9 maj 2018 kommer att få ett emissionsmemorandum tillsänt sig per post. Direktregistrerade aktieägare kommer även att få en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

Bolaget hänvisar till pressmeddelande daterat 2018-05-02 klockan 11.00 om att emissionen säkerställts till 75%, varav teckningsförbindelser motsvarande ca 5,7 mkr och via ett garantikonsortium om 4,47 mkr, totalt alltså 10,17 mkr. Teckningsåtaganden kommer från Algora AB, Almi Invest Syd AB, Progressio Brage Finans AS och från Turn Around AS. Garantikonsortiet mottar en garantikommission på 8% av garanterat belopp och består av följande: Blueberry Capital AS, Cecilias Bakficka AB, Fambo Invest AS och Polarcape Consulting AB.

För ytterligare information om Rethinking Care, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin 
VD Rethinking Care Sweden AB                                                                                                             
E-mail: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se
Telefon: 046 – 38 67 41

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-02

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: