Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission säkerställd till 75%

  • Publish Date: 2018-05-02
  • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) planerade företrädesemission på lägst 12,10 mkr och högst 20,90 MSEK har nu säkerställts till 75% via teckningsförbindelser från ledning, styrelseledamöter och större ägare, samt via ett garantikonsortium inkluderande bland annat strategiska partners och investerare med inriktning på hälsa.

Den 27 mars 2018 meddelade Rethinking Care att Bolagets styrelse beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 2 maj 2018 beslutar om företrädesemission av units (bestående av aktier och nyemitterade teckningsoptioner). Varje unit består av en ny aktie och en ny teckningsoption av serie TO1 (”TO1”). Emissionen omfattar högst 10 994 644 units (d.v.s. högst 10 994 644 aktier och högst 10 994 644 TO1). Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt och en uniträtt berättigar till teckning av en units.

Teckningskursen för varje unit kommer att motsvara den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under de tio handelsdagar som föregår extra bolagsstämmans beslut om unitemission med en rabatt om 30 procent, dock lägst 1,10 kronor och högst 1,90 kronor. Teckningskursen kommer att offentliggöras senast i samband med den extra bolagstämman.

Emissionen har nu säkerställts till 75%, varav teckningsförbindelser motsvarande ca 5,7 mkr och via ett garantikonsortium om 4,47 mkr, totalt alltså 10,17 mkr. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Bolaget hänvisar till pressmeddelande daterat 2018-03-27 och teckningsåtaganden kommer från Algora AB, Almi Invest Syd AB, Progressio Brage Finans AS och från Turn Around AS. Garantikonsortiet mottar en garantikommission på 8% av garanterat belopp och består av följande: Blueberry Capital AS, Cecilias Bakficka AB, Fambo Invest AS och Polarcape Consulting AB. 

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett Informationsmemorandum innan teckningstiden inleds den 11 maj 2018. Informationsmemorandumet kommer kunna laddas ned från www.rethinkingcare.se och www.mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 11.00 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-02

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: