Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Kommuniké från årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

  • Publish Date: 2018-05-31
  • Last Change Date: 2018-06-20

Idag, den 31 maj 2018, hölls årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Lars Lidgren, Paul Looser, Fredrik Thafvelin och Petter Øygarden omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Lars Lidgren omväljs som styrelseordförande. Vidare beslutade stämman att revisorn BDO Mälardalen AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Tidigare lydelse Beslutad lydelse
§ 1 Firma
Bolagets firma är Rethinking Care Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 1 Firma
Bolagets firma är Curando Nordic AB. Bolaget är publikt (publ).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets projekt. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Lund i maj 2018
Rethinking Care Sweden AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om Rethinking Care, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin 

VD Rethinking Care Sweden AB                                                                                                             
E-mail:
fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 
Telefon: 046 – 38 67 41

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-31

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: