Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB publicerar bokslutskommuniké för 2017

 • Publish Date: 2018-02-23
 • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2017. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.rethinkingcare.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

12 månader (2017-01-01 – 2017-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 592 KSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -17 769 KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -1,63 SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december 2017 till cirka 28,4%.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 593 KSEK (919) vilket motsvarar en tillväxt om 508% jämfört med samma kvartal 2016 och 67% jämfört med tredje kvartalet.
 • Tillväxten på koncernens nettoomsättning från andra till det fjärde kvartalet 2017 är på 400% vilket visar på att den positiv trend som inleddes tredje kvartal är ihållande. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 827 KSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4 480 KSEK. Resultatet belastades av främst marknadsföringsåtgärder för att penetrera nya marknader samt av personal och konsultkostnader.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,43 SEK (-1,79).
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier vid årets slut. Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i Rethinking Care Sweden AB till 10 994 644 stycken.
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2017

 • Läkartid nu Nordic AB (”Läkartid”) tecknar avtal om leverans av medicinska onlinekonsultationer med Nordic Loss Adjusting AB (”Nordic Loss”) för kunder med sjukvårdsförsäkringar i Nordeuropa Försäkring AB (”Nordeuropa Försäkring”).
 • Säkravård Norden AB ingår avtal med MAIDEN Life Försäkrings AB och MAIDEN General Försäkrings AB om leverans av skaderegleringstjänster för den svenska marknaden.  
 • Rethinking Care följer sin expansionsplan och startar ett helägt norskt dotterbolag, Curando AS, samt rekryterar Asbjørn Sørfonden från Transmedica AS till affärsområdeschef för att utveckla och leda bolaget.
 • Rethinking Care samlar tre av sina dotterbolag under det nya varumärket Curando och skapar samtidigt en gemensam sälj- respektive leveransorganisation.
 • Friskare på jobbet Norden AB tecknar avtal med Global Fastighetsservice AB, Jeeves Information Systems AB och Hubbr AB avseende leverans av digitala lösningar för företagshälsa och intentionsavtal med Tydliga AB avseende försäljning av företagshälsa. Tillsammans med Tydligas 180 försäkringsförmedlare stärker Friskare på jobbet Norden AB sin säljstyrka och marknadsföring av nya digitala företagshälsotjänster.
 • Agilit Svenska AB (”Agilit”) får i uppdrag av en av Sveriges största leverantörer av medicinsk service att utveckla webbaserade lösningar som gör det möjligt för patienterna att själva både boka samt av- och omboka sina undersökningar. Systemens logik medverkar till att optimera resursanvändning.
 • Friskare på jobbet Norden AB tecknar ett avtal med Sogeti Sverige AB (”Sogeti”) avseende leverans av företagshälsa till Sogeti Sverige AB:s organisation i Sverige.
 • Curando Privat tecknar samarbetsavtal med Bonnier Publications AB:s ”Vi i Villa”. Vi i Villas kunder får ett attraktivt värdeerbjudande och Curando Privat blir synliga för en stor kundgrupp i ett passande segment.
 • Rethinking Care förvärvar den 31 augusti 2017 Niana AB (”Niana”) i Stockholm, ett väletablerat företag som levererar hälsofrämjande insatser över hela landet. Affären tillför cirka 10 MSEK i årlig omsättning och Niana beräknas av styrelsen få 1,2 MSEK i EBITA i 2017.
 • Rethinking Care:s norska dotterbolag tecknar avtal om digital företagshälsa med Helsehuset Salis AS. Curando AS kommer inom ramarna för avtalet att leverera digital företagshälsa och tillhörande hälsotjänster till Helsehuset Salis:s kunder. Helsehuset Salis är en rikstäckande aktör inom företagshälsa som tillsammans med 18 andra fristående aktörer utgör Trygg1, Norges största nätverk inom företagshälsa med lokal förankring som arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Rethinking Care avyttrar den 13 februari 2018 sin skadereglering och dotterbolaget Säkravård Norden AB till First Insurance AB då skaderegleringen ej har naturliga kopplingar till koncernens övriga verksamhet.
 • Beslut om bryggfinansiering från bolagets två huvudägare tillika VD samt styrelseordförande om 4 MSEK (se pressmeddelande publicerat 2018-02-23).
 • Styrelsen beslutar 23 feb om att föreslå en namnändring från Rethinking Care Sweden AB till Curando Nordic AB som ett led i en strategisk process för renodling av verksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-38 67 41
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
23 februari 2018 kl. 13:00 CET. 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-02-23

Bokslutskommuniké 2017 (PDF)

Quotes:

Images: