Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2018

 • Publish Date: 2018-05-02
 • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden från januari till mars 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på Rethinking Cares hemsida (www.rethinkingcare.se) och som bifogad fil.

Tre månader (2018-01-01 – 2018-03-31) 

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 811 KSEK vilket är en ökning på 800% jämfört med första kvartalet 2017.
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 577 KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.
 •  Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,32 SEK.
 •  Soliditeten uppgick per den 31 mars till cirka 6,3%.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier vid årets slut. Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i Rethinking Care Sweden AB till 10 994 644 stycken.
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.  


Belopp i KSEK 

2018-01-01
2018-03-31
3 mån.
2017-01-01
2017-03-30
3 mån.
2017-04-01
2017-06-30
3 mån.*
2017-07-01
2017-09-30
3 mån.
2017-10-01
2017-12-31
3 mån.
2017-01-01
2017-12-31

12 mån.
Nettoomsättning 4 811 531 1 116 3 350 5 593 10 459
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -2 792 -3 791 -4 388 -3 399 -3 663 -15 240
Rörelseresultat (EBIT) -3 549 -3 885 -5 883 -3 520 -4 477 -17 764
Resultat per aktie -0,32 -0,37 -0,56 -0,33 -0,43 -1,63

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

 •  Rethinking Care Sweden AB avyttrar dotterbolaget Säkravård Norden AB till First Insurance AB. Säkravård Norden AB är en partner till försäkringsbolag och har huvudsakligen hanterat skadereglering, vilket ej har naturliga kopplingar till koncernens övriga verksamhet. Avyttringen skall ses som ett led i att renodla Rethinking Care:s verksamhet och tydliggöra varumärket Curando.
 •  Rethinking Care Sweden AB:s två huvudägare, Lars Lidgren och Fredrik Thafvelin, säkrar en bryggfinansiering om 4 MSEK i syfte att täcka det av styrelsen bedömda rörelsekapitalbehovet till slutet av andra kvartalet. Styrelsen föreslår namnändring på bolaget från Rethinking Care Sweden AB till Curando Nordic AB.

Övriga händelser efter periodens utgång

 •  Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag Curando AS ingår samarbetsavtal med Viken BHT AS om försäljning av digital företagshälsa för Viken:s 9 000 anslutna medarbetare.
 •  Rethinking Care Sweden AB:s styrelse föreslår att extra bolagsstämma den 2 maj 2018 beslutar om företrädesemission av units i syfte att säkra Bolagets långsiktiga finansiering och möjliggöra en intensifierad utveckling och leverans av IT-verktyg och digitala tjänster, ökad marknadskapacitet på systemsidan samt expansion i Norge.
 •  Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB med bifirma Curando Företag inleder ett samarbete med servicebolaget Fora AB kring leverans av företagshälsa till Foras organisation i Stockholm.
 •  Rethinking Care Sweden AB och svenska vårdföretaget MediCheck AB ingår avtal om leverans av onlinekonsultationer. Curando:s hälsoväxel med tjänster för företag och medarbetares hälsa får stärkt online-leverans genom samarbetet med MediCheck:s 190 anslutna specialistläkare, dietister och psykologer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 09.30 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se 

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-02

Läs hela delårsrapporten Q1 Rethinking Care (PDF)

Quotes:

Images: