Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB publicerar delårsrapport för januari – september 2017

 • Publish Date: 2017-11-30
 • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden från januari till september 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på Rethinking Cares hemsida (www.rethinkingcare.se) och som bifogad fil.

Nio månader 1 januari – 30 september 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 996 KSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -13 093 KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -1,25 SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2017 till cirka 50 %

Tredje kvartalet 1 juli 2017 – 30 september 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 350 KSEK (626) vilket motsvarar en tillväxt om 425%.
 • Tillväxten på koncernens nettoomsättning från andra till det tredje kvartalet 2017 är på 200% vilket understryker den positiva trenden.  
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 520 KSEK. Resultatet belastades av främst marknadsföringsåtgärder för att penetrera nya marknader samt av personal och konsultkostnader.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,33 SEK (-0,21).
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier i Rethinking Care Sweden AB under perioden 2017-07-01 – 2017-09-30 uppgick till 10 457 978 aktier. Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i Rethinking Care Sweden AB till 10 457 978 stycken. Notera att en riktad nyemission har registrerats på Bolagsverket efter periodens utgång. Efter registrering uppgår antalet aktier till 10 994 644 stycken.
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 


Belopp i KSEK
2017-07-01
2017-09-30
2016-07-01
2016-09-30
2017-01-01*
2017-09-30
Nettoomsättning 3 350 626 4 997
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -3 339 -2 123 -12 756
Rörelseresultat (EBIT) -3520 -2 207 -13 143
Resultat per aktie -0,33 -0,21 -1,25

*Koncernen bildades 2016-07-01 varför jämförelsesiffror saknas för perioden 2017-01-01 – 2017-09-30.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2017 

 • Curando Privat tecknar samarbetsavtal med Bonnier Publications AB:s ”Vi i Villa”. Vi i Villas kunder får ett attraktivt värdeerbjudande och Curando Privat blir synliga för en stor kundgrupp i ett passande segment. 
 • Rethinking Care förvärvar den 31 augusti 2017 Niana AB (”Niana”) i Stockholm, ett väletablerat företag som levererar hälsofrämjande insatser över hela landet. Affären tillför cirka 10 MSEK i årlig omsättning och Niana beräknas av styrelsen få 1,2 MSEK i EBITA i 2017.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Curando Företag börjar i november 2017 att leverera företagshälsa till ytterligare cirka 1 000 av Sogetis medarbetare.  
 • Curando Privat, Läkartid nu Nordic AB, utvidgar sitt avtal med First Insurance Sverige AB med leverans av hälsotjänster till den nyutvecklade idrottsskadetjänsten de har tagit fram för idrottsklubbar. 
 • Curando Privat, leveransorganisationen, inordnas organisatoriskt under Curando Företag för att bättre kunna utnyttja företagshälsans försäljnings- och marknadsorganisation för distribution till privata patienter.  
 • Curando AS i Norge tecknar sina första två avtal i Norge, ett samarbetsavtal och ett leveransavtal med Oslo Bedriftshelse AS. Samarbetsavtalet innebär att Oslo Bedriftshelse kommer att erbjuda Curandos tjänster till sina företagskunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post:
fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 09.00 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (
559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2017-11-30

Läs hela delårsrapporten Q3 Rethinking Care (PDF)

Quotes:

Images: