Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Förlängd teckningstid i Rethinking Care Sweden AB:s pågående företrädesemission till 1 juni 2018

  • Publish Date: 2018-05-25
  • Last Change Date: 2018-06-20

Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av units i den pågående företrädesemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjlighet att teckna i emissionen. Under förlängningsperioden kommer ingen handel med teckningsrätter att ske. Ny slutdag för teckning blir den 1 juni 2018. Styrelsen äger rätt att ytterligare förlänga tecknings- och betalningstiden. Tidigare kommunicerade tidplaner förändras därmed.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningsperiod:   11 maj – 1 juni 2018
Teckningskurs: 1,23 SEK per unit
Handel med uniträtter:   14 - 23 maj 2018
Handel med BTU (betald 
tecknad unit):  
Från den 14 maj till dess företrädesemissionen registrerats hos Euroclear och 
Bolagsverket.
Antal erbjudna units:  10 994 644
Emissionsvolym:   Cirka 13,5 MSEK före emissionskostnader
Offentliggörande av utfall:  5 juni 2018 (preliminärt)
ISIN-KOD AKTIE ”RTC”: SE0008705255 
ISIN-KOD BTU:      SE0011204924    

Mangold Fondkommission är emissionsinstitut. Emissionsvillkoren framgår av det memorandum som tillsammans med anmälningssedel finns tillgängligt på Mangolds samt Bolagets hemsidor, www.mangold.se samt www.rethinkingcare.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 15.35 CET.
   
  
Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-25

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: