Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Kommuniké från extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

  • Publish Date: 2018-05-02
  • Last Change Date: 2018-06-20

Idag, den 2 maj 2018, hölls extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att ändra gränserna för minimi- och maximiaktiekapitalet enligt bolagsordningens punkt 4 och ändra gränserna för lägsta och högsta antalet aktier enligt bolagsordningens punkt 5 enligt följande:

Punkt 4 Aktiekapital:     
Beslutad ny lydelse:  Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.
Punkt 5, Antal aktier:
Beslutad ny lydelse:    Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000 stycken.

Beslut om emission av units med företrädesrätt för aktieägarna
Extra bolagsstämman beslutade att emittera högst 10 994 644 units med företrädesrätt för aktieägarna. Varje unit består av en ny aktie och en ny teckningsoption serie TO1 (”TO1”). Totalt omfattar emissionen högst 10 994 644 aktier och högst 10 994 644 TO1. Teckningskursen för varje unit uppgår till 1,23 kronor, vilket motsvarar den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under de tio handelsdagar som föregår extra bolagsstämmans beslut om nyemission av units med en rabatt om 30 procent, dock lägst 1,1 kronor och högst 1,9 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckning av units sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter att teckna nya units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 9 maj 2018. Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt och en uniträtt berättigar till teckning av en unit.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:                     
(i) i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;
(ii) i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
(iii) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. 

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning eller – för det fall tecknade units betalas genom kvittning – på teckningslista, under perioden från och med den 11 maj 2018 till och med den 25 maj 2018. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av. Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.

De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

För TO1 och utnyttjandet av optionsrätten gäller särskilda villkor för teckningsoptioner serie TO1 i Rethinking Care Sweden AB (publ), ”(Optionsvillkoren”). Av Optionsvillkoren följer bland annat att varje TO1 ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie vid handel på Nasdaq First North under perioden från och med den 31 maj 2019 till och med den 14 juni 2019, dock att teckningskursen ska vara lägst 1,2 kronor och högst 2,0 kronor. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen senast dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Betalning för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar, eller om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 17 juni 2019 till och med den 1 juli 2019 men tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 8 i optionsvillkoren. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 099 464,4 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO1 som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 099 464,4 kronor.

För ytterligare information om Rethinking Care, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin  
VD Rethinking Care Sweden AB                                                                                                              

E-mail: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se
Telefon: 046 – 38 67 41

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2018-05-02

Pressmeddelande (PDF)

Quotes:

Images: