Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Curando Nordic AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

 • Publish Date: 2020-02-28
 • Last Change Date: 2020-02-28

Curando Nordic AB (”Curando”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.curandonordic.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

12 månader (2019-01-01 – 2019-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 066 (15 644) KSEK. Minskningen beror huvudsakligen på avyttring/konkurs av dotterbolag.
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -7 369 (-18 937) KSEK. Resultatet belastades med extra avskrivning avseende kundspecifik utveckling uppgående till -974 KSEK.
 • Resultatet per aktie innan utspädning uppgick till -0,31 (-1,04) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,30 (-1,04) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 december till -91,5 (5,0) %.

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 710 (3 779) KSEK vilket är en väsentlig minskning jämfört med fjärde kvartalet 2018.
  • Minskningen är till största delen en effekt av avyttringen av Niana AB 1 januari 2019, försäljningen av Curando AS i april 2019 samt att dotterbolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu Norden AB försattes i konkurs den 11 april 2019.
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2 954 (-8 472) KSEK. Koncernresultatet avseende avyttring/avveckling dotterbolag under tidigare kvartal har justerats under kvartal 4. Justeringen gjorde att resultatet på koncernnivå under kvartal 4 blev positivt.
 • Resultatet per aktie innan utspädning i kvartal 4 uppgick till 0,11 (-0,35) SEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning i kvartal 4 uppgick till 0,11 (-0,35) SEK.

Resultat per aktie: resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier (efter utspädning inkluderar genomsnittligt antal teckningsoptioner). Genomsnittligt antal aktier för tolv månader 2019: 24 155 014 (18 010 304) aktier. Genomsnittligt antal aktier fjärde kvartalet 2019: 27 555 558 (23 021 490) aktier. Totalt antal aktier I Curando efter genomförd kvittningsemission 31 december 2019: 42 453 338 (23 021 490) aktier. Bolaget har utfärdat 1 450 000 teckningsoptioner (efter beslut i december 2019) som kan omvandlas till motsvarande antal aktier under december 2022.


Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.


Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2019

 • Curando får ytterligare bryggfinansiering i form av konvertibla lån av sin styrelse uppgående till 1,1 MSEK under oktober.
 • Curando föreslår köp av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB. Ytterligare information finns att finna i PM från 21 oktober och är publicerat på bolagets hemsida.
 • Curando kallar till extra bolagsstämma som ska hållas den 9 december 2019. Beslutspunkterna på stämman framgår av PM från 6 november och finns på bolagets hemsida.
 • Curandos dotterbolag Agilit Svenska AB säljer programvara till Unilabs AB. Ytterligare information finns i PM från 6 december och finns på bolagets hemsida.
 • Extrastämma i Curando beslutade om att emittera 1 450 000 teckningsoptioner till anställda, nyckelpersoner och styrelseledamöter. Vidare beslutades om två riktade nyemissioner, en medelst kvittning och en kontant. Ytterligare information finns i PM från 9 december och finns på bolagets hemsida.
 • Curando meddelar att teckningstiden för riktad nyemission (kontant) har förlängts till 15 januari 2020.
 • Curando meddelar utfall av emission av teckningsoptioner samt utfall av riktad nyemission av aktier medelst kvittning. Totalt tecknades 1 450 000 teckningsoptioner och 19 431 848 nya aktier. Ytterligare information finns i PM från 20 december och finns på bolagets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Curando utser Johan Tinnerholm till verkställande direktör.
 • Curando meddelar beslut att avstå förvärv av LifeComp Sweden AB. Ytterligare information finns i PM från 20 januari 2020 och har publicerats på bolagets hemsida.
 • Curando meddelar utfall av riktad nyemission (kontant). Totalt tecknades 12 000 000 nya aktier till ett värde av 3 MSEK. Ytterligare information finns i PM från 24 januari och har publicerats på bolagets hemsida.
 • Curando meddelar den 31 januari att tillträdande VD Johan Tinnerholm har köpt 2 400 000 aktier i bolaget.
 • Curandos dotterbolag Agilit Svenska AB utökar sitt samarbete med MedHelp AB om digital anslutning för vårdmottagningar i Region Stockholm. Ytterligare information finns i PM från 7 februari och är publicerat på bolagets hemsida.
 • Curando kallar till extra bolagsstämma som ska hållas den 18 mars 2020 för att besluta om ändring av bolagsordning och kvotvärdet för aktien samt om val av ytterligare en ledamot; Semmy Rülf, som i riktad nyemission (kontant) tecknat 4 000 000 aktier i Curando. Beslutspunkterna på stämman framgår mer utförligt av PM från 14 februari och finns på bolagets hemsida.
 • Curando flyttar under mitten av februari till nya lokaler på Fleminggatan i Stockholm.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.

[[SocialMediaPitch]]

Om Curando Nordic AB Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

Contact:

För ytterligare information, vänligen kontakta: Åke Knutsson – CFO Curando Nordic AB Telefon: +46 705 261 330 E-post: aake@zaccus.se Johan Tinnerholm – VD Curando Nordic AB Telefon: +46 706 432 410 E-post: johan.tinnerholm@curando.se

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-02-28

Release

Quotes:

Images: