En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Curando Nordic AB publicerar bokslutskommuniké för 2018

 • Publish Date: 2019-02-28
 • Last Change Date: 2019-02-28

Curando Nordic AB (”Curando”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.curando.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

12 månader (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 644 KSEK, vilket är en ökning på 48% jämfört med samma period 2017.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till –17 589 KSEK. Resultatet belastades främst av personal- och konsultkostnader samt av kostnader för utveckling av koncernens webbplattform.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,76 SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december till cirka 5%.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 779 KSEK vilket är en minskning på 32% jämfört med fjärde kvartalet 2017.
 • Minskningen är i huvudsak en effekt av att dotterbolaget Agilit AB (IT) ej bedrivit konsultverksamhet under Q4 utan endast utvecklat den egna plattformen, samt en minskad omsättning i Niana AB efter bortfall av ett stort avtal med abonnentkund.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -6 926 KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,30 SEK.
Resultat per aktie:  Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut. Per den 31 december 2018 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 23 021 490 stycken.
    
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018

 • I oktober 2018 bytte Curando Nordic AB Certified Adviser, till Erik Penser Bank AB.
 • Inför delårsrapporten för tredje kvartalet lämnade Curando Nordic AB information om ändrad planering avseende etablering och expansion i andra länder samt avseende finansiell målsättning. Vidare informerades om bolagets styrelsebeslut att reducera kostnader och avyttra delar av verksamheten. Affärsmodellen kompletterades med en kostnadsfri instegstjänst.  
 • Curando Nordic AB har i oktober tecknat ett trepartsavtal med Gjensidige Försäkring och Tydliga Försäkringsförmedling om leverans av rådgivningstjänster från vår hälsoväxel. Vår leverans ingår som en del i en ny sjukvårdsprodukt som anpassats till de nya skatteregler som gäller avdragsrätten för företagen. Försäkringen började säljas i december.
 • Den 12 december 2018 meddelade Curando Nordic AB att dotterbolaget Niana AB förvärvats av Arenakoncernen AB vilket förväntas innebära en positiv kassaflödeseffekt om cirka 3,5 mkr. Avyttringen var en del i strategin att avyttra delar som inte är kärnverksamhet och affären sågs kunna stärka såväl Curando som Niana och Arenakoncernen.
 • Curando AS, Curando Nordic AB:s norska dotterbolag, ingick den 19 december 2018 samarbetsavtal med dinHMS AS avseende e-konsultationer. Curandos roll i samarbetet är att leverera, installera och facilitera videolösning för mobil och web, utbildning samt nödvändig programvara.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Under december – januari genomför ledningen ett omfattande besparingsprogram i bolaget som från och med kvartal två reducerar bolagets kostnader med cirka en halv miljon kronor per månad.
 • Den 17 januari startade Curando AS i Norge en online läkartjänst som ett samarbetsprojekt med tre kommuner och en regional högskola.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 klockan 13.30 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av  It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-02-28

Läs hela delårsrapporten Q4 Curando Nordic AB (PDF)

Quotes:

Images: