<– Tillbaka

Curando Nordic AB:s årsredovisning för 2019 offentliggjord

2020-04-24

Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig via bolagets hemsida www.curandonordic.se samt på bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Årsredovisningen innehåller vissa förändringar i förhållande till vad som förelåg i bokslutskommuniké per den 28 februari 2020. 

I årsredovisningen, för koncernen, har 

- nettoomsättningen minskat med 192 TKR,
- övriga externa kostnader minskat med 1 020 TKR,
 - personalkostnader har ökat med 352 TKR, samt
- resultat från andelar i koncernföretag har ökat med 440 TKR.

Resultateffekten av ovanstående justeringar medför minskade förluster om 915 TKR för 2019 jämfört med bokslutskommunikén och uppgår i årsredovisningen till -6 454 TKR.

I årsredovisningen, för moderbolaget, har

 - nettoomsättningen ökat med 427 TKR och
- resultat från andelar i dotterbolag har minskat med samma belopp.

Resultateffekten av ovanstående justeringar förändrar inte årets resultat för moderbolaget som uppgår till -5 275 TKR.

Differenserna ovan har orsak i en minskning av osäkra fordringar p.g.a. omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för bokslutskommunikén samt justeringar i koncernkonsolidering som har grund i utrangerade koncernbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åke Knutsson, CFO Curando Nordic AB

Telefon +46 705 261 330
E-post: aake@zaccus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020.

   
Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-04-24

Curando Nordic AB Årsredovisning 2019 (PDF)

PM 200424 ÅR 2019 .pdf

Skapad: 2020-04-24

en_GB