<– Tillbaka

Kallelse till extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2020-02-14

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), org. nr 559049-5254, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 18 mars 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, Lund.

Inregistrering till stämman sker från kl. 9.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 12 mars 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast torsdagen den 12 mars 2020.

Anmälan om deltagande i extra bolagstämman kan ske

 • per post till Curando Nordic AB (publ), att: Bolagsstämma, c/o Ideon Science Park, Scheelevägen 27, 223 63 Lund
 • per telefon på 046-38 67 40, eller
 • per e-post till info@curando.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 12 mars 2020. Aktieägare som önskar omregistrering ska underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud ska ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.curandonordic.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 12 mars 2020.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital
 8. Beslut om minskning av aktiekapital
 9. Val av styrelseledamot
 10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 2 302 149 kr. Efter ökning till följd av emissioner beslutade 2019-12-09, vilka ännu inte registrerats hos Bolagsverket, uppgår aktiekapitalet 5 445 333,80 kr. Styrelsen föreslår under punkt 8 att aktiekapitalet minskas utan indragning av aktier. Förslaget innebär att varje akties kvotvärde minskas från 10 öre till 1 öre och att aktiekapitalet efter minskningen uppgår till 544 533,38 kr. Beslutet förutsätter en ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Vidare föreslås att styrelsen kompletteras med ytterligera en ledamot under punkt 9.

Punkt 7: Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman, i syfte att möjliggöra minskning av aktiekapitalet, beslutar att ändra gränserna för minimi- och maximiaktiekapitalet enligt bolagsordningens punkt 4. Beslutet att ändra gränserna för minimi- och maximiaktiekapitalet är villkorat av att stämman beslutar om den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 8.

Nuvarande lydelse enligt registrerad bolagsordning:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.”

Lydelse enligt stämmobeslut 2019-12-09 ännu ej registrerat:         

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 300 000 kronor och högst 9 200 000 kronor.”

Föreslagen ny lydelse:    

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 230 000 kronor och högst 920 000 kronor.”

Punkt 8: Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med  4 900 800,42 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkt 7 då aktiekapitalet eftersom minskningen kommer att vara lägre än den nuvarande lägsta nivån för aktiekapitalet.

Styrelsen eller verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Punkt 9: Val av ledamot

Aktieägare som representerar cirka 32 procent av aktierna och rösterna i  Curando  Nordic  AB föreslår att styrelsen kompletteras genom val av ytterligare en ledamot: Semmy Rülf. Semmy Rülf (född 1950) har arbetat länge inom IT-branschen och inom medicinteknikindustrin. Inom IT-branschen, bl.a. som VD för Axis Communications, ordförande för Qlik, Mindroute Incentive och Safeture. Inom Medtech har han varit VD för ProstaLund och ordförande för Jolife och Dignitana. Han har varit ledamot i Vitrolife, Xvivo och många fler Medtech-företag. Under tio år var han ordförande för TechnoSeed, Seed Venture Capital Fund baserat på IDEON i Lund.  Semmy Rülf var baserad i London under tiden 2009 - 2019 där han arbetade för Visit Sweden som regional direktör, ansvarig för England, USA, Kina och Sydeuropa. Semmy äger 4 000 000 aktier i Curando Nordic AB efter riktad kontantemission tecknad under januari.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 7 och 8 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 - 8 finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress senast den 4 mars 2020 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Fullmaktsformulär hålls tillgänglig senast 26 februari 2020 på samma sätt. Dokumenten finns även på bolagets hemsida www.curandonordic.se.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Bolaget har utfärdat 23 021 490 aktier enligt registrerat aktiekapital. Efter tillägg av emissioner beslutade av extra bolagsstämma 2019-12-09 men ännu ej registrerade uppgår antalet aktier totalt till 54 453 338 aktier. Varje aktie har 1 röst.

Lund i februari 2020

Styrelsen för Curando Nordic AB (publ)

Om Curando Nordic AB Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Åke Knutsson – CFO Curando Nordic AB Telefon: +46705261330 E-post: aake@zaccus.se  

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-02-14

Release

en_GB