<– Tillbaka

Kommuniké från extra bolagsstämma i Curando Nordic AB

2020-11-17

Idag, den 17 november 2020, hölls extra bolagsstämma i Curando Nordic AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn” samt §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 15 oktober 2020 om företrädesemission av högst 54 453 338 aktier. De som på avstämningsdagen den 24 november 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,40 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 544 533,38 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 26 november 2020 till och med den 10 december 2020.

Lund den 17 november 2020

Curando Nordic AB (publ)Om Curando Nordic AB Curando är ett Software as a Service (SaaS)-företag baserat i Stockholm och Lund. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049– 5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Tinnerholm – VD Curando Nordic AB Telefon: +46 706 432410 E-post: johan.tinnerholm@curando.se Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2020 kl. 13:45 CET.

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-11-17

Kommuniké från extra bolagsstämma

en_GB