<– Tillbaka

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport tredje kvartalet 2019

2019-11-25

Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

9 månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 356 (11 865) KSEK. Minskningen beror huvudsakligen på avyttring/konkurs av dotterbolag. 
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till – 10 323 (-10 663) KSEK. Resultatet belastades med justering av tidigare upptagen Goodwill på Niana AB på totalt -2 149 KSEK samt förluster vid avyttring/konkurs av dotterbolag uppgående till -1 235 KSEK. Vidare belastades resultatet med extra avskrivning avseende kundspecifik utveckling uppgående till -824 KSEK.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,45 (-0,46) SEK. 
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till -26,4 (53,0)%. 

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 829 (2 690) KSEK vilket är en väsentlig minskning jämfört med tredje kvartalet 2018. Minskningen är till största delen en effekt av avyttringen av Niana AB 1 januari 2019, försäljningen av Curando AS i april 2019 samt att dotterbolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu Norden AB försattes i konkurs den 11 april 2019.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 389 (-3 638) KSEK. Resultatet belastades med extra avskrivning avseende kundspecifik utveckling uppgående till -824 KSEK under kvartal 3.
 • Resultatet per aktie i koncernen för kvartal 3 uppgick till -0,10 (-0,16) SEK.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut. Per den 30 september 2019 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 23 021 490 stycken.
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2019

 • Den 22 juli 2019 meddelades att Åke Knutsson utsetts till ny CFO.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Curando får ytterligare bryggfinansiering i form av konvertibla lån av sin styrelse uppgående till 1,1 MSEK under oktober.
 • Curando föreslår köp av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB. Ytterligare information finns att finna i PM från 21 oktober och är publicerat på bolagets hemsida.
 • Curando kallar till extra bolagsstämma som ska hållas den 9 december 2019. Beslutspunkterna på stämman framgår av PM från 6 november och finns på bolagets hemsida.
 • Curando meddelar den 18 november att bolagets kvartalsrapport per 30 september komer att publiceras den 25 november istället för som tidigare meddelats den 23 november.

Om Curando Nordic AB Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB Telefon: +47 920 30 200 E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2019-11-25

Release

en_GB