<– Tillbaka

Kallelse till årsstämma i Curando Nordic AB (publ)

2020-04-28

Aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2020 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Information med anledning av Covid-19

För att minimera smittspridning kommer vissa förändringar avseende genomförandet av årsstämman att göras.

Ingen förtäring kommer att serveras. Planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum. Antalet deltagande ledande befattningshavare och styrelseledamöter kommer att begränsas. Inga informella möten kommer att ske i anslutning till årsstämman. Ingen allmän frågestund kommer att hållas. VD:s anförande kommer att förinspelas och läggas på hemsidan efter stämman. Bolaget vill påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman, utan istället utnyttja möjligheten att representeras via ombud. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på Curando Nordic AB:s webbplats. Åtgärderna vidtas för att årsstämman ska hållas så säker, kort och effektivt som möjligt.

Curando Nordic AB följer utvecklingen kring Covid-19 och uppdaterar vid behov försiktighetsåtgärderna i samband med årsstämman på webbplatsen www.curandonordic.se.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 maj 2020; och
  • anmäla sig till bolaget senast samma dag skriftligen till Curando Nordic AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 40 eller per e-post info@curando.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 23 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.curandonordic.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Appointment of chairman of the meeting.
  3. Establishment and approval of the electoral roll.
  4. Approval of the agenda.
  5. Appointment of one or two adjusters.
  6. Examination of whether the meeting has been duly convened.
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

        7.  Beslut:
        a)  om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
        
b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
        
c)   om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

       8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
       9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
      10.Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
      11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier.
      12.  Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 138 568 kronor överförs i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)

Aktieägarna Fredrik Thafvelin, Algora AB, Seagles AB, Turn Around AS, Progression Brage Finans AS samt Semmy Rülf (”Förslagsställarna”) som tillsammans innehar cirka 54 procent av aktierna och rösterna i bolaget förslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Förslagsställarna föreslår att inga styrelsearvoden utgår för år 2020.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Förslagsställarna föreslår omval av Lars Lidgren, Polo Looser, Fredrik Thafvelin, Semmy Rülf och Petter Øygarden som ordinarie ledamöter. Förslagsställarna föreslår vidare omval av Lars Lidgren som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har meddelat att meddelat att Lisa Albertsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelse-tillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 8 168 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15 procent.

I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 11 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag enligt punkt 11 finns tillgängliga på bolagets kontor, Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund samt på bolagets webbplats (www.curandonordic.se) senast 3 veckor innan stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 54 453 338 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i april 2020
Curando Nordic AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information se www.curandonordic.se eller kontakta VD Johan Tinnerholm, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se.

Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se).

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett ”Software as a Service”(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-04-28

Pressmeddelande (PDF)

en_GB