<– Tillbaka

Curando Nordic AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

2020-02-28

Curando Nordic AB (”Curando”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.curandonordic.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

12 månader (2019-01-01 – 2019-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 066 (15 644) KSEK. Minskningen beror huvudsakligen på avyttring/konkurs av dotterbolag.
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -7 369 (-18 937) KSEK. Resultatet belastades med extra avskrivning avseende kundspecifik utveckling uppgående till -974 KSEK.
 • Resultatet per aktie innan utspädning uppgick till -0,31 (-1,04) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,30 (-1,04) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 december till -91,5 (5,0) %.

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 710 (3 779) KSEK vilket är en väsentlig minskning jämfört med fjärde kvartalet 2018.
  • Minskningen är till största delen en effekt av avyttringen av Niana AB 1 januari 2019, försäljningen av Curando AS i april 2019 samt att dotterbolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu Norden AB försattes i konkurs den 11 april 2019.
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2 954 (-8 472) KSEK. Koncernresultatet avseende avyttring/avveckling dotterbolag under tidigare kvartal har justerats under kvartal 4. Justeringen gjorde att resultatet på koncernnivå under kvartal 4 blev positivt.
 • Resultatet per aktie innan utspädning i kvartal 4 uppgick till 0,11 (-0,35) SEK.
 • Resultatet per aktie efter utspädning i kvartal 4 uppgick till 0,11 (-0,35) SEK.

Resultat per aktie: resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier (efter utspädning inkluderar genomsnittligt antal teckningsoptioner). Genomsnittligt antal aktier för tolv månader 2019: 24 155 014 (18 010 304) aktier. Genomsnittligt antal aktier fjärde kvartalet 2019: 27 555 558 (23 021 490) aktier. Totalt antal aktier I Curando efter genomförd kvittningsemission 31 december 2019: 42 453 338 (23 021 490) aktier. Bolaget har utfärdat 1 450 000 teckningsoptioner (efter beslut i december 2019) som kan omvandlas till motsvarande antal aktier under december 2022.


Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.


Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2019

 • Curando får ytterligare bryggfinansiering i form av konvertibla lån av sin styrelse uppgående till 1,1 MSEK under oktober.
 • Curando föreslår köp av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB. Ytterligare information finns att finna i PM från 21 oktober och är publicerat på bolagets hemsida.
 • Curando kallar till extra bolagsstämma som ska hållas den 9 december 2019. Beslutspunkterna på stämman framgår av PM från 6 november och finns på bolagets hemsida.
 • Curandos dotterbolag Agilit Svenska AB säljer programvara till Unilabs AB. Ytterligare information finns i PM från 6 december och finns på bolagets hemsida.
 • Extrastämma i Curando beslutade om att emittera 1 450 000 teckningsoptioner till anställda, nyckelpersoner och styrelseledamöter. Vidare beslutades om två riktade nyemissioner, en medelst kvittning och en kontant. Ytterligare information finns i PM från 9 december och finns på bolagets hemsida.
 • Curando meddelar att teckningstiden för riktad nyemission (kontant) har förlängts till 15 januari 2020.
 • Curando meddelar utfall av emission av teckningsoptioner samt utfall av riktad nyemission av aktier medelst kvittning. Totalt tecknades 1 450 000 teckningsoptioner och 19 431 848 nya aktier. Ytterligare information finns i PM från 20 december och finns på bolagets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Curando utser Johan Tinnerholm till verkställande direktör.
 • Curando meddelar beslut att avstå förvärv av LifeComp Sweden AB. Ytterligare information finns i PM från 20 januari 2020 och har publicerats på bolagets hemsida.
 • Curando meddelar utfall av riktad nyemission (kontant). Totalt tecknades 12 000 000 nya aktier till ett värde av 3 MSEK. Ytterligare information finns i PM från 24 januari och har publicerats på bolagets hemsida.
 • Curando meddelar den 31 januari att tillträdande VD Johan Tinnerholm har köpt 2 400 000 aktier i bolaget.
 • Curandos dotterbolag Agilit Svenska AB utökar sitt samarbete med MedHelp AB om digital anslutning för vårdmottagningar i Region Stockholm. Ytterligare information finns i PM från 7 februari och är publicerat på bolagets hemsida.
 • Curando kallar till extra bolagsstämma som ska hållas den 18 mars 2020 för att besluta om ändring av bolagsordning och kvotvärdet för aktien samt om val av ytterligare en ledamot; Semmy Rülf, som i riktad nyemission (kontant) tecknat 4 000 000 aktier i Curando. Beslutspunkterna på stämman framgår mer utförligt av PM från 14 februari och finns på bolagets hemsida.
 • Curando flyttar under mitten av februari till nya lokaler på Fleminggatan i Stockholm.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.

Om Curando Nordic AB Curando Nordic AB (559049–5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: Åke Knutsson – CFO Curando Nordic AB Telefon: +46 705 261 330 E-post: aake@zaccus.se Johan Tinnerholm – VD Curando Nordic AB Telefon: +46 706 432 410 E-post: johan.tinnerholm@curando.se

wkr0006.pdf

Skapad: 2020-02-28

Release

en_GB