Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Styrelse

Vid det konstituerande styrelsemötet som följer årsstämmans val av styrelseledamöter antar styrelsen varje år en arbetsordning som redogör för arbetsfördelningen mellan styrelsen, dess utskott samt den verkställande direktören. Den redogör även för vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens förpliktelser. Styrelsen ska sammanträda minst sex gånger per år utöver det konstituerande styrelsemötet. Styrelsens ordförande organiserar och driver styrelsens arbete. Förutom styrelseordförandens ansvarsområden finns ingen uttalad arbets- eller ansvarsfördelning mellan styrelsens ledamöter. Den verkställande direktören ingår i styrelsen, närvarar vid samtliga styrelsemöten och ansvarar tillsammans med styrelsens ordförande för att styrelsen erhåller relevant information inför varje möte.

Styrelsen RTC

Från vänster: Petter Øygarden, Polo Looser, Fredrik Thafvelin, Lars Lidgren

Lars Lidgren Styrelseordförande sedan mars 2016
Lars Lidgren är professor emeritus i ortopedi vid Lunds universitet. Lidgren har publicerat cirka 300 vetenskapliga artiklar och ligger bakom ett hundratal patent. Vidare är Lidgren entreprenör och har grundat och utvecklat flera internationella bolag. Lidgren är oberoende i förhållande till ledningen i Bolaget, dock inte oberoende avseende ägande i Bolaget.

 • Läkare. Professor.
 • Ortoped, tidigare klinikchef.
 • Grundare till bolagen Scandimed, Bonesupport, AM e-Consulting och GWS Production.
 • Styrelseledamot för listade bolagen Orthocell och GWS Production.

Lars Lidgren äger 55 procent och närstående 45 procent av Algora AB som äger 1415668 aktier i Curando Nordic AB. Härutöver äger Lars Lidgren via Seagles AB 63 082 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 0,57%. Via Academic Medical Group AB, som ägs till 58,5% av Lars Lidgren, 390 344 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 3,55%. Bolagsstämma i Academic Medical Group AB har beslutat dela ut samtliga aktier i Curando Nordic AB till sina aktieägare. Av administrativa skäl har ett mindre antal antal aktier dock ännu ej överförts till respektive ägare. Via närstående äger Lars Lidgren 870 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 0,01 %.

Fredrik Thafvelin – Styrelseordförande sedan juni 2016
Fredrik Thafvelin bidrar med lång erfarenhet inom medicin, entreprenörskap och management. Efter en betydande tid som läkare på sjukhus och i öppenvården har han varit ledare, först i offentlig vård och därefter i den privata vården. Thafvelin var VD och grundare av Axess Spesialistklinikker AS, som etablerade flera framgångsrika specialistvårdskoncept både i Norge och Sverige. Bland dessa kan nämnas Axess Elisbethsjukhuset i Uppsala och Axess Akuten i Göteborg. Sjukhuset i Uppsala köptes av Aleris medan Capio gjorde detsamma med Axess Akuten. Göteborgsverksamheten gick från noll till 130 000 patienter på några få år. Därefter var Thafvelin utvecklingsdirektör för Capio i Norden och senare VD för Capio Nordic AB och vice VD i Capio AB. Thafvelin har sedan 2010 varit aktiv i flera styrelser inom vård och hälsa såsom Feelgood, Norlandia Care, Agito, Transmedica och Personalhuset Staffing Group AS. Thafvelin är inte oberoende i förhållande till Bolaget eller ägande i Bolaget.

 • Läkare, ledarutbildning TMI, IMD Business School.
 • Tidigare VD Capio Nordic AB och vice VD Capio, VD Axess Norden och Feelgood.
 • Styrelseordförande Otiga Group AS. Ledamot i Norlandia Care AS.
 • Tidigare Styrelseorförande i Transmedica A/S, Feelgood AB, Volvat AS och Capio St. Göran m.fl

Fredrik Thafvelin äger 1040 000 aktier i Curando Nordic AB. Härutöver äger Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via sitt helägda bolag Agilit AB, motsvarande cirka 0,91% samt 154 607 aktier genom sitt helägda bolag Turn Around AS, motsvarande cirka 1,41%. Utöver detta är 160 000 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti i aktien.

Polo Looser – Oberoende styrelseledamot sedan september 2016
Polo Looser är managing partner, medgrundare och styrelseordförande i Asteroidea AG, ett Zurichbaserat bolag. Looser har en BSc i ekonomi och två executive MBA inom ”Business Transformation” från vardera University of St. Gallen och Santa Clara (Silicon Valley), samt gedigen erfarenhet inom läkemedels-, medtech-, finans- och IT-branschen. Looser är oberoende styrelseledamot i Curando Nordic AB.

 • Kandidatexamen i ekonomi och ledarskap.
 • Executive MBA i Business Transformation.
 • Delägare/medgrundare och styrelseordförande i Asteroidea AG, styrelseledamot i LYMAJOJ AG.
 • Adjungerad IESE-professor som undervisar i Executives of Multinationals på IESE Business School i Barcelona.

Polo Looser äger 100 procent av Asteroidea AG som i sin tur äger 25 000 aktier i Curando Nordic AB, motsvarande cirka 0,24 procent.

Petter Øygarden – Oberoende styrelseledamot sedan september 2016
Petter Øygarden är arbetande styrelseledamot i Bratsberg Gruppen och VD för Bratsberg Gruppen AS. Øygarden har 20 års erfarenhet som serieentreprenör och har bland annat grundat Conceptor AS, Conceptor Bolig AS, Bratsberg Gruppen och ett antal tjänsteföretag inom sjukvård såsom privata sjukhus och specialistkliniker. Han har dessutom internationell erfarenhet från en VD-post i ett amerikanskt teknologiföretag. Øygarden är civilekonom och har en amerikansk MBA-examen. Øygarden är oberoende styrelseledamot i Curando Nordic AB.

 • Civilekonom och MBA från USA.
 • Styrelseordförande i bland andra Bratsberg Gruppen-koncernen och Progressio Brage Finans AS och VD i Bratsberg Gruppen AS.
 • 20 års erfarenhet av entreprenörskap inom flera företag.

Petter Øygarden äger 100 procent av Progressio Brage Finans A/S, vilket i sin tur äger 95 575 aktier i Curando Nordic AB, motsvarande cirka 0,87 procent.

Vänligen notera att styrelsens ägande, direkt och indirekt, kommer att uppdateras vid slutförd nyemission.