Aktien

Bolagets aktie är sedan den 22 december 2016 listad på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. Det finns 42 453 338 utestående aktier i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 4 245 334 SEK. Aktien handlas sedan den 21 juni 2018 i bolagsnamnet Curando Nordic AB med kortnamn CUR.

Största aktieägarna

2020-09-30

Aktieägare Antal aktier Andel  (%)
Algora AB* 10 135 744 18,61
Fredrik Thafvelin** 7 580 404 13,92
Turn Around AS*** 4 820 623 8,85
Progressio Brage Finans AS**** 4 355 007 8,00
Carl Westin AB 4 000 000 7,35
Semmy Rülf 3 129 380 5,75
Johan Tinnerholm 2 400 000 4,41
Fambo Invest AS 1 816 241 3,34
Cecilia Thafvelin 1 600 398 2,94
De la Salle Holding AB 523 666 0,96
Övriga (cirka 1 850 aktieägare) 14 091 875 25,87
Totalt 54 453 338 100,00 %

* Kontrolleras av styrelsens ordförande, Lars Lidgren. Härutöver kontrollerar Lars Lidgren 207 818 aktier privat och via annat bolag.

** Härutöver kontrollerar styrelseledamot Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via annat bolag samt har 160 000 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti i aktien.

*** Kontrolleras av styrelseledamot Fredrik Thafvelin.

**** Kontrolleras av styrelseledamot Petter Øygarden.

 

 

NASDAQ OMX – First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North Growth Market regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.