Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Pressrelease 2016-09-29  |   Ladda ned den här (högerklicka för att ladda ned)

Kallelse till extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Rethinking Care Sweden AB (publ), org. nr. 559049-5254 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 oktober 2016, kl. 10.00 på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
– vara införd i aktieboken måndagen den 17 oktober 2016, och
– anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 11 oktober 2016 skriftligen till Rethinking Care Sweden AB, c/o Ideon Science Park, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 40 eller per e-post helena.jacobson@rethinkingcare.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 739 780 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Beslut om riktad nyemission.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:
Beslut om riktad nyemission (punkt 6)
Genom den riktade nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med lägst 260 000,00 kronor och högst 440 000,00 kronor genom nyemission av lägst 2 600 000 aktier och högst 4 400 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor till en teckningskurs om 5,80 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 15 080 000,00 kronor och högst 25 520 000,00 kronor.

För nyemissionen skall följande villkor gälla i övrigt:
1. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.
2. För varje tecknad aktie skall erläggas 5,80 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan.
3. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 3 november 2016 till och med den 17 november 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande principer skall gälla.
a) att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,
b) att det är nödvändigt att sprida bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 870 aktier,
c) att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till bolaget, vid överteckning dock högst 10 % av emissionsbeloppet.
6. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:
Skälet till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att bolaget ska kunna bredda ägandet samt tillföra bolaget rörelsekapital för utveckling av verksamheten och kapital för expansion av bolagets verksamhet.
Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, c/o Ideon Science Park, 223 63 Lund samt på bolagets webbplats (www.rethinkingcare.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i september 2016
Rethinking Care Sweden AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: +47 92030200
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom affärsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och
verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsovård som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.