Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Pressmeddelanden

Ändrad planering för Curando Nordic AB

2018-11-23

Inför delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 lämnar Curando Nordic AB följande information.

Rättelse av pressmeddelande avseende utfall av företrädesemission i Curando Nordic AB

2018-09-03

I pressmeddelandet som publicerades idag klockan 14.15 angavs det felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Vidare framgick inte tydligt att Bolagets emission nu till fullo registrerats hos Bolagsverket. Det rättade pressmeddelandet följer i sin helhet nedan. Curando Nordic AB (Bolaget) delger i detta pressmeddelande utvecklad information rörande utfallet av Bolagets företrädesemission och Bolagets finansiella situation.   

Utfall av företrädesemission i Curando Nordic AB

2018-09-03

Curando Nordic AB (Bolaget) delger i detta pressmeddelande utvecklad information rörande utfallet av Bolagets företrädesemission och Bolagets finansiella situation.

Curando Nordic AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2018

2018-08-31

Curando Nordic AB (“Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden från april till juni 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

Information om handel i Curando Nordic AB

2018-08-23

Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) i Curando Nordic AB kommer att vara onsdagen den 29 augusti 2018. Handel med teckningsoptioner (TO) skjuts upp i väntan på spridningsintyg för TO.

Rethinking Care Sweden AB (publ) namnändrar och blir Curando Nordic AB (publ)

2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) årsstämma den 31 maj 2018 beslutade om namnändring till Curando Nordic AB (”Curando”). Namnändringen registrerades hos Bolagsverket den 20 juni 2018.

Rethinking Care Sweden AB (publ) meddelar utfall i företrädesemission

2018-06-12

Den 1 juni 2018 avslutades teckningstiden i Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) emission av units med företrädesrätt för aktieägarna. Med stöd av garantiåtaganden kommer bolaget erhålla full emissionslikvid.

Kommuniké från årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-05-31

Idag, den 31 maj 2018, hölls årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Rethinking Care Sweden AB (publ) genomför riktad emission till Arenakoncernen AB och samarbete inom företagshälsa fördjupas

2018-05-29

Arenakoncernen AB (”Arenakoncernen”) går in som ägare i Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) samt som garant i pågående företrädesrättsemission. Arenakoncernen och Rethinking Care har för avsikt att utveckla ett aktivt samarbete inom modern företagshälsa.

Curando AS, Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag, breddar sitt kunderbjudande med två nya tjänster i Norge

2018-05-16

Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag Curando AS (”Curando”)  har tagit fram en rådgivningstjänst för små företag som saknar HR-personal och utvecklar ett  erbjudande om läkarvikarier online från juli 2018 i samarbete med lokala läkarcenter och offentliga hälsomyndigheter.

Rethinking Care Sweden AB publicerar memorandum och bjuder in till investerarträffar. Teckningstid 11-25 maj 2018.

2018-05-09

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 2 maj 2018 i Rethinking Care Sweden AB (publ) (”Rethinking Care eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Erbjudandet”). Styrelsen för Rethinking Care har upprättat ett memorandum (”Memorandumet”) med anledning av Erbjudandet. Teckningstiden inleds fredagen den 11 maj 2018.

Rethinking Care Sweden AB (publ) emitterar units med företrädesrätt för aktieägarna

2018-05-02

Extra bolagsstämma den 2 maj 2018 i Rethinking Care Sweden AB (publ) beslutade att emittera units med företrädesrätt för aktieägarna. 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-05-02

Idag, den 2 maj 2018, hölls extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Teckningskurs för Rethinking Care Sweden AB:S föreslagna företrädesemission fastställd till 1,23 SEK

2018-05-02

Teckningskursen för Rethinking Care Sweden AB:s företrädesemission har fastställts i enlighet med gällande emissionsvillkor.

Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission säkerställd till 75%

2018-05-02

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) planerade företrädesemission på lägst 12,10 mkr och högst 20,90 MSEK har nu säkerställts till 75% via teckningsförbindelser från ledning, styrelseledamöter och större ägare, samt via ett garantikonsortium inkluderande bland annat strategiska partners och investerare med inriktning på hälsa.

Rethinking Care Sweden AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2018

2018-05-02

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden från januari till mars 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på Rethinking Cares hemsida (www.rethinkingcare.se) och som bifogad fil.

Kallelse till årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-04-27

Aktieägarna i Rethinking Care Sweden AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 10.30 på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, i Lund.

Rethinking Care Sweden AB och MediCheck AB blir samarbetspartners

2018-04-20

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) och MediCheck AB (”MediCheck”) har ingått avtal om leverans av onlinekonsultationer. Det ettåriga avtalet löper till 20 april 2019. Sägs avtalet inte upp tre månader före avtalstidens utgång löper det tills vidare med tre månaders uppsägningstid.

Rethinking Care Sweden AB:s årsredovisning för 2017 offentliggjord

2018-04-20

Rethinking Care Sweden AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig via bolagets hemsida (www.rethinkingcare.se) samt på bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar samarbetsavtal med Fora AB

2018-04-18

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB med bifirma Curando Företag (“Curando Företag”) inleder ett samarbete med Fora AB (”Fora”) kring leverans av företagshälsa till Foras organisation i Stockholm.

Rethinking Care Sweden AB:s största ägare Academic Medical Group AB beslutar om utdelning av sina aktier

2018-04-05

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) informerar om att Bolagets största ägare, Academic Medical Group AB (”AMG”), vid ordinarie bolagsstämma den 3 april 2018 har beslutat att dela ut sina aktier i Rethinking Care till sina aktieägare.

Tidigareläggande av kvartalsrapport för Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-03-28

Med anledning av att styrelsen för Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 2 maj 2018 klockan 11.00 bland annat med förslag till beslut om företrädesemission av units väljer styrelsen att tidigarelägga kvartalsrapporten, Q1, till samma datum.

Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission av units

2018-03-27

Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i Bolaget den 2 maj 2018 beslutar om företrädesemission av units (bestående av nyemitterade aktier och nyemitterade teckningsoptioner).

Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission av units säkerställd till 5 MKR genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier

2018-03-27

Styrelsen för Rethinking Care Sweden AB (”Bolaget”) har idag kallat till extra bolagsstämma bland annat med förslag till beslut om företrädesemission av units i syfte att säkra Bolagets långsiktiga finansiering och möjliggöra en intensifierad utveckling och leverans av IT-verktyg och digitala tjänster, ökad marknadskapacitet på systemsidan samt expansion i Norge. Bolaget har ingått avtal med Bolagets huvudägare tillika styrelseledamöter och VD samt till dem närstående bolag om åtagande att teckna units för en sammanlagd emissionslikvid om 5 mkr.

Kallelse till extra bolagsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2018-03-27

Aktieägarna i Rethinking Care Sweden AB (publ), org. nr 559049-5254, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 maj 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 10.15.

Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag tecknar samarbetsavtal med företagshälsan Viken BHT SA

2018-03-16

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) norska dotterbolag Curando AS (”Curando”) har den 15 mars 2018 ingått samarbetsavtal med Viken BHT SA (”Viken”) om försäljning av digital företagshälsa för Viken:s 9 000 anslutna medarbetare.

Rethinking Care Sweden AB publicerar bokslutskommuniké för 2017

2018-02-23

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2017. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.rethinkingcare.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rethinking Care Sweden AB säkrar bryggfinansiering från sina två huvudägare och styrelsen föreslår namnändring till Curando Nordic AB

2018-02-23

Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har idag nått en överenskommelse med bolagets två huvudägare, Lars Lidgren och Fredrik Thafvelin, som säkrar en bryggfinansiering om 4 MSEK samt beslutat om att föreslå namnändring på bolaget från Rethinkings Care Sweden AB till Curando Nordic AB.    

Rethinking Care Sweden AB renodlar sin strategi genom att avyttra skadereglering och dotterbolaget Säkravård Norden AB

2018-02-13

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har idag, 13 februari 2018, ingått avtal med First Insurance AB (”First Insurance”), 556637-3626, om avyttring av samtliga aktier i Säkravård Norden AB (”Säkravård”), 559054-6486.

Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag tecknar samarbetsavtal om företagshälsa med Helsehuset Salis AS

2017-12-21

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) norska dotterbolag Curando AS har tecknat avtal med Helsehuset Salis AS (”Helsehuset Salis”) om digital företagshälsa.

Rethinking Care Sweden AB publicerar delårsrapport för januari – september 2017

2017-11-30

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden från januari till september 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på Rethinking Cares hemsida (www.rethinkingcare.se) och som bifogad fil.

Nu finns Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Curando även i Norge

2017-10-20

Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag Curando AS bjöd in till frukostseminarium den 17 oktober 2017 vid ett event i Oslo med presentation av sina nya digitala företagshälsotjänster med föreläsningar av ledande arbetsmiljöforskare från Karolinska Institutet och Universitet i Oslo.

Rethinking Care Sweden AB publicerar halvårsrapport

2017-08-31

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) offentliggör härmed halvårsrapport för perioden från januari till juni 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Rethinking Cares hemsida (www.rethinkingcare.se) och som bifogad fil.

Rethinking Care Sweden AB förvärvar Niana AB och genomför riktad nyemission

2017-08-31

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) har den 31 augusti 2017 förvärvat 100 % av aktierna i Niana AB (”Niana”), ett hälsoföretag i Kista, från De La Salle Holding AB. Förvärvet ger Rethinking Cares dotterbolag på företagshälsoområdet tillgång till en kundbas, ett stort nätverk av underleverantörer samt erfarenhet och kunskap om att driva verksamhet på distans över hela landet.

Rethinking Care Sweden AB: s dotterbolag tecknar samarbetsavtal med Bonnier Publications AB om tjänsten Smart Vård

2017-08-11

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) dotterbolag Läkartid nu Nordic AB med bifirma Curando Privat (”Curando”) tecknar ett avtal om samarbete med medieföretaget Bonnier Publications AB och deras tidning och webbplats Vi i Villa.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar kundavtal med Sogeti Sverige AB om företagshälsa

2017-06-27

Rethinking Care Sweden AB:s (“Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB med bifirma Curando Företag (“Curando Företag”) inleder ett tvåårigt samarbete med IT- och ingenjörskonsult-bolaget Sogeti Sverige AB (”Sogeti”) kring leverans av företagshälsa till Sogetis organisation i Sverige. Ordervärdet uppgår till cirka 500 000 SEK årligen exklusive rörliga tilläggstjänster.

Kommuniké från årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2017-05-31

Idag, den 31 maj 2017, hölls årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Rethinking Care Sweden AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2017

2017-05-25

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) publicerar härmed delårsrapport för första kvartalet 2017.Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.rethinkingcare.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag tecknar avtal om digitala lösningar för företagshälsa och medicinsk service

2017-05-19

Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB (”Friskare på jobbet”) och Agilit Svenska AB (”Agilit”) har tecknat fem nya avtal. Tre av avtalen avser leverans av digitala lösningar för företagshälsa till Global Fastighetsservice AB (”Global”), Jeeves Information Systems AB (”Jeeves”) och Hubbr AB (”Hubbr”). Härutöver har Friskare på jobbet tecknat ett intentionsavtal med Tydliga AB (”Tydliga”) avseende försäljning av företagshälsa och Agilit ett avtal om leverans av IT-lösning till en av Sveriges största leverantörer av medicinsk service. Totalt beräknat ordervärde för de tecknade avtalen uppgår till minst fyra miljoner SEK årligen.

Rethinking Care Sweden AB deltar vid Sedermeradagen Malmö

2017-05-03

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) kommer att delta vid Sedermeradagen Malmö den 9 maj 2017, med syftet att informera om sin verksamhet och framtidsutsikter för befintliga och potentiella investerare.

Kallelse till årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

2017-04-28

Aktieägarna i Rethinking Care Sweden AB (publ), 559049-5254, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2017 kl. 10.30 på Ideon Gateway, plan 14, Scheelevägen 27, i Lund.

 

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Inom affärsområdet ”Software as a Service” erbjuder Rethinking Care sammanlänkade IT-tjänster och
verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård och omsorg. Inom affärsområdet ”Care as a Service” erbjuder bolaget en läkarmottagning på nätet samt en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje affärsområdet, ”Health as a Service”, erbjuder Rethinking Care en komplett företagshälsa som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser mer effektivt. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se