Curando.se
En
filmsnutt
om oss

<– Tillbaka

Rethinking Care Sweden AB publicerar delårsrapport första kvartalet 2017

 • Publish Date: 2017-05-25
 • Last Change Date: 2018-06-20

Rethinking Care Sweden AB (”Rethinking Care”) publicerar härmed delårsrapport för första kvartalet 2017.Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.rethinkingcare.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 531 KSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 886 KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,37 SEK
      
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier vid årets slut. Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier i Rethinking Care Sweden AB till 10 457 978 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital (balansomslutning).
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2017 till cirka 84 %.

  
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

 • Rethinking Care Sweden AB blir omgående största ägare i CareFindy AB, ett nystartat helägt dotterbolag till GWS Production AB (”GWS”). GWS överlåter 65 % av aktierna i CareFindy AB till Rethinking Care, som avser att utveckla konceptet inom ramen för sin verksamhet. Tjänsten CareFindy erbjuder information om kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen samt assistans med navigering till dessa baserat på användarens position vid ett eventuellt tillbud eller olycka. 
 • Agilit Svenska AB (”Agilit”) tecknar avtal om samarbete med Polar Cape Consulting AB inom applikationsutveckling. Rethinking Care rekryterar Annika Kortell Stenmark som projektledare för att öka utvecklingstakten av IT-verktyg och portaler. 
 • Friskare på jobbet Norden AB (”Friskare på jobbet”) samt Ljung & Sjöberg AB och Dignita Systems AB inleder samarbete för att utveckla ett erbjudande till företag som önskar komma till rätta med alkoholproblem på arbetsplatser. 
 • Läkartid nu Nordic AB tecknar avtal om leverans av medicinska onlinekonsultationer med Nordic Loss Adjusting AB för kunder med sjukvårdsförsäkringar i Nordeuropa Försäkring AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Säkravård Norden AB ingår avtal med MAIDEN Life Försäkrings AB och MAIDEN General Försäkrings AB om leverans av skaderegleringstjänster för den svenska marknaden. 
 • Rethinking Care följer sin expansionsplan och startar ett helägt norskt dotterbolag, Curando AS, samt rekryterar Asbjørn Sørfonden från Transmedica AS till affärsområdeschef för att utveckla och leda bolaget.
 • Rethinking Care samlar tre av sina dotterbolag under det nya varumärket Curando och skapar samtidigt en gemensam sälj- respektive leveransorganisation.
 • Rethinking Care publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen finns att tillgå på bolagets hemsida (www.rethinkingcare.se).
 • Friskare på jobbet tecknade avtal med Global Fastighetsservice AB, Jeeves Information Systems AB och Hubbr AB avseende leverans av digitala lösningar för företagshälsa och intentionsavtal med Tydliga AB avseende försäljning av företagshälsa. Tillsammans med Tydligas 180 försäkringsförmedlare stärker Friskare på jobbet sin säljstyrka och marknadsföring av nya digitala företagshälsotjänster.
 • Agilit fick i uppdrag av en av Sveriges största leverantörer av medicinsk service att utveckla webbaserade lösningar som gör det möjligt för patienterna att själva både boka samt av- och omboka sina undersökningar.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Thafvelin – VD
Telefon: 046-38 67 41
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2017 kl. 09.00 CET.

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se.

[[SocialMediaPitch]]

Contact:

Files:

wkr0006.pdf

Skapad: 2017-05-25

Läs hela delårsrapporten Q1 Rethinking Care (PDF)

Quotes:

Images: