Curando.se
En
filmsnutt
om oss

Aktien

Bolagets aktie är sedan den 22 december 2016 listad på Nasdaq Stockholm First North. Det finns 23021490 utestående aktier i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 2302149 SEK. Aktien handlas sedan den 21 juni 2018 i bolagsnamnet Curando Nordic AB med kortnamn CUR.

Största aktieägarna

2018-09-28

Källa Euroclear Sweden AB

Namn Antal aktier
Algora AB1 3041684 13,21%
SMTW Personal Holding AB2 2676265 11,65%
Fredrik Thafvelin3 2666016 11,58%
Fambo Invest AS 1816241 7,89%
Cecilia Thafvelin 1441178 6,26%
Almi Invest Syd AB 1184400 5,14%
Progressio Brage Finans AS 4 895575 3,89%
Blueberry Capital AS 813008 3,52%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension5 771182 3,35%
Swedish Growth Fund AB 562217 2,44%
Övriga (cirka 370 ägare) 7153724 31,07%
Totalt 23 021 490 100,00%

1Ägs till 55% av styrelseordförande Lars Lidgren. Härutöver äger Lars Lidgren via Seagles AB 63 082 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 0,27%. Via Academic Medical Group AB, som ägs till 58,5% av Lars Lidgren, 369 739 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 1,61%. Bolagsstämma i Academic Medical Group AB har beslutat dela ut samtliga aktier i Curando Nordic AB till sina aktieägare. Av administrativa skäl har ett mindre antal aktier dock ännu ej överförts till respektive ägare. Via närstående äger Lars Lidgren 1 740 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 0,01 %.

2SMTW Personal Holding AB avser tidigare Arenakoncernen AB.

3Härutöver äger Curando Nordics VD Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via sitt helägda bolag Agilit AB, motsvarande cirka 0,43%, 154 607 aktier genom sitt helägda bolag Turn Around AS, motsvarande cirka 0,67%. Utöver detta är 160 000 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti i aktien.

4 Ägs till 100% av ledamot Petter Øygarden.

5 Notera att denna ägare har flera underliggande ägare.

NASDAQ OMX – First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.